Brånsån

Brånsån rinner från Öjesjön ner till Långsjön, genom två naturreservat. Sträckan inom byn Älgsjö skyddades som reservat 2006. Nästan tio år senare blev åns nedre lopp genom Västerbråns skogsmark också skyddat. I ån finns en stor förekomst av flodpärlmussla, en naturlig öringstam samt flodkräfta. Längs ån finns stigar som du kan följa och en rastplats med bänkbord.

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla är en ovanlig mollusk som lever i strömmande vatten. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla. Antalet i Brånsån uppskattas till cirka 80 000 individer och är en av de rikligare förekomsterna i länet.

Hot mot musslorna

Förr i tiden var det vanligt att man plockade musslorna och tömde dem i jakt efter pärlor. Detta är förbjudet idag då flodpärlmusslan är fridlyst i hela Sverige. Tyvärr kan inte musslorna i reservatet föröka sig så bra för närvarande så att en långsiktig förekomst kan garanteras. Av den anledningen görs åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Diken leds bort så de inte mynnar direkt i ån. Även sedimentations-bassänger har anlagts.

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare, måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.
 • Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan vandringshinder tas bort, så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.
Foto av en å där vattnet rinner över och mellan stenar. Runt omkring står granskog.

Brånsån. Foto: Jonas Salmonsson

Skog med sällsynta lavar

Ån omges främst av äldre granskog som delvis är av naturskogskaraktär. Här har man gjort flera fynd av sällsynta lavar som trådbrosklav och ringlav. Den fridlysta laven långskägg förekommer sparsamt. Laven finns på granar i mycket gamla skogar med hög luftfuktighet. Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige.

Fågelliv

Några av de fågelarter man kan få syn på längs ån är strömstare, tofsmes och tretåig hackspett.

I närheten

I norr ansluter ett litet biotopskyddsområde Länk till annan webbplats., skyddat 2022.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inom Brånsåns naturreservat (Älgsjö) inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampar för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar för motorfordonstrafik.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan markägarens och länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsens tillstånd.

Det är inom Nedre Brånsåns naturreservat (Västerbrån) inte tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av marklevande mat- och färgsvampar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Vaska guld eller andra ämnen.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006 och 2015

Storlek: 47 hektar respektive 6,5 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservaten ligger drygt 1,5 mil väster om Härnösand. Enklast åker du till Stigsjö kyrka, fortsätter uppför backen efter kyrkan och svänger vänster i nästa korsning. Efter ytterligare nästan 3 kilometer är du framme vid ån. Reservaten kan även nås från byn Västerbrån i norr. Där finns ingen parkering, så du får gå från vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss