Bastusjöklippen

Nära kommungränsen mellan Härnösand och Sollefteå, intill väg 331, reser sig det branta berget Bastusjöklippen. Både den branta sydsluttningen och intilliggande naturskog utgör värdefulla naturmiljöer med hög artrikedom.

Brant berg med tall- och granskog

Bastusjöklippen är ett karaktäristiskt brant berg där toppen ligger på 380 meter över havet. Högsta kustlinjen (HK, den nivå i Sverige dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden) ligger nedanför bergets sydbrant.

Toppen av berget består av hällmarkstallskog med gamla senvuxna tallar och torrakor (döda stående träd) av tall. I övriga delar dominerar granskog med inslag av lövträd, främst björk, men även enstaka aspar finns. I granskogen finns några fuktdråg och en liten myr.

Många naturskogsarter

Granskogen är över 100 år gammal och har ganska gott om död ved. Här finns många barrskogsarter som är mer eller mindre hotade idag. Blackticka, lappticka, långskägg, norsk näverlav, ulltickeporing, urskogsporing, rosenticka, stiftgelélav och vedtrappmossa är ett urval av de arter som observerats i skogen.

Utsikt från Bastusjöklippen. Foto: Jonas Salmonsson

Utsikt från Bastusjöklippen. Foto: Jonas Salmonsson

Artrikt sydväxtberg

De centrala och brantaste delarna av berget klassas som ett så kallat sydväxtberg. Branten erbjuder ett skyddat läge mot kalla vindar samtidigt som den har förmåga att magasinera värme och minska antal nätter med frost. Näringstillgången är också god tack vare att det sipprar ner näringsrikt vatten längs branten. Det skapar en gynnsam miljö med hög artrikedom, särskilt beträffande kärlväxter. Därför kan du finna arter som normalt sett har en mer sydlig utbredning.  Här är också andelen lövträd högre jämfört med övriga delar av området.

Exempel på kärlväxter som påträffats i Bastusjöklippen är bland annat fjällnejlika, getrams, grönkulla, hässleklocka, nattviol, rockentrav, stor blåklocka, tuvbräcka, tibast, trolldruva, tvåblad och underviol. Men de främsta rariteterna är åsstarr och smällvedel som båda är klassade som starkt hotade i Sverige.

Smällvedel - starkt hotad art

Smällvedel är en störningsberoende flerårig ärtväxt med buskigt växtsätt och gula blommor. Den är en av de arter som ingår i Åtgärdsprogram för hotade arter". I Västernorrland finns smällvedel endast här vid Bastusjöklippen samt omkring Byberget i Ånge kommun. Från Bastusjöklippen noterades smällvedel för första gången på 1940-talet. Typiskt för många av de nuvarande förekomsterna är att gamla plantor tynar bort i stark konkurrens från vedväxter, gräs och örter.

Miljön där smällvedel växer inom reservatet är öppen och något stenig. Innan området blev naturreservat har åtgärder för att öppna upp trädskiktet genomförts av länsstyrelsen och SCA. För att få mer solinstrålning har bland annat granar fällts och lövträd har lämnats kvar.

Närliggande reservat

I väster, på andra sidan Bastusjön, ligger naturreservatet Vällingsjö urskog.

Vällingsjö urskog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar,samt bär.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller buskar.
  • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 51 hektar

Kommun: Sollefteå, Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger längs med väg 331 mellan Viksjö och Graninge. Om du kommer söderifrån, kör till Viksjö och sedan ytterligare cirka 20 kilometer. Det går att parkera där en skogsväg går in söderut.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss