Strategi för skydd av skog i Västerbottens län, tilläggsdokument

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 511-2259-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Strategi

Det här dokumentet är ett tillägg till Strategi för formellt skydd av skog i Västerbottens län som fastställdes 2005. Strategin har setts över och uppdateringarna finns i det här dokumentet. Tillsammans kommer de två dokumenten att utgöra grund för det fortsatta arbetet med formellt områdesskydd i länet.

Nya värdetrakter, nätverk och kluster. Bild från tilläggsdokumentet.

Den viktigaste skillnaden är de nya värdetrakter, nätverk och kluster som tagits fram. Tillsammans kommer dessa två dokument att ligga till grund för det fortsatta arbetet med formellt områdesskydd i länet. Förhoppningen är att den uppdaterade strategin även ska användas av länets markägare i arbetet med frivilliga avsättningar.

För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska kunna uppnås i Västerbottens län krävs samverkan mellan alla inblandade aktörer. Det är av avgörande betydelse att skyddsarbetet genomförs i ett landskapsperspektiv för att nå det övergripande målet att bevara skogens biologiska mångfald. Det formella skydd som beslutas av myndigheterna och markägarnas frivilliga avsättningar behöver därför samordnas så långt det är möjligt.

Kontakt