Strategi för formellt skydd av skog i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-975699-4-1
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
162
Publikationstyp:
Strategi

Riksdagen antog 1999 miljömålet Levande skogar, som 2005 omsattes i en nationell strategi utarbetad av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Enligt strategin ska ytterligare 40 000 ha produktiv skogsmark ges formellt skydd i Västerbottens län fram till 2010. På regional nivå har Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen tagit fram en gemensam strategi för att skogsskyddet ska ge så stor naturvårdsnytta som möjligt. De värdekärnor som genom kvalitet, storlek, belägenhet m.m. har bäst förutsättningar att bibehålla sina naturvärden kommer att prioriteras för formellt skydd.

Den biologiska mångfalden i skogen kan endast bevaras utifrån ett landskapsperspektiv. Även om skogsområden ges formellt skydd riskerar de att med tiden förlora känsliga arter om områdena ligger alltför isolerade från varandra. De skyddade områdena måste ligga tillräckligt tätt och naturvårdshänsyn måste tas i det mellanliggande skogslandskapet för att skogsskyddet ska bli effektivt.

Kontakt