Rovdjur i norra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

De stora rovdjuren är en del av den svenska faunan och ska finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i svensk natur. Samtidigt är rovdjurens effekter på sin omgivning - från människor till bytesdjur och miljöer - ofta kontroversiella. I norra rovdjursförvaltningsområdet påverkas framför allt renskötseln eftersom rovdjur ibland dödar och sprider renar. Andra som kan påverkas av rovdjuren är bl.a. jägare, biodlare, tamdjursägare, turistaktörer och enskilda människor som rör sig i skog och mark. Således för rovdjuren med sig olika nyttor och kostnader i de områden där de förekommer.

Den regionala rovdjursförvaltningen ska garantera att de stora rovdjuren har en gynnsam bevarandestatus i hela landet, samtidigt som de rovdjursrelaterade problemen för befolkningen ska minimeras. Det är länsstyrelserna som har huvudansvaret för den regionala rovdjursförvaltningen. Myndigheterna ska ha god kunskap om djurens antal och utbredning, de ska informera om rovdjuren, sätta upp mål för förvaltningen och bygga upp kunskap. Denna rapport avhandlar bakgrunden, förutsättningarna och utmaningarna för rovdjursförvaltningen i det norra rovdjursförvaltningsområdet, ett topografiskt varierat område större än halva Sveriges yta.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten