Restaurering av grunda kustmiljöer i Kvarken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Nästan hälften av Kvarkens kustzon är exploaterad av människan och ca 60 % av alla flador i Kvarken är påverkade av bebyggelse och/eller muddringar. Exploateringstakten är ökande och det behövs åtgärder för att minska påverkan bl.a. i form av bättre planering, skydd och restaurering. I denna rapport beskriver vi först problematiken kring mänsklig påverkan vid kusten och mer specifikt påverkan på grunda avsnörda havsvikar dvs. flador. Dessa kustnära miljöer är väldigt utsatta för mänsklig påverkan samtidigt som de har en viktig funktion som lekområden för fisk och för den biologiska mångfalden.

I rapporten beskrivs hur de olika mänskliga aktiviteterna påverkar flador och vilka typer av restaureringsåtgärder som kan göras för att återställa dessa miljöer. Inom projektet har det gjorts sammanlagt sex åtgärder i fladamiljöer som beskrivs i detalj i rapporten.

Rapportens sista kapitel består av en preliminär åtgärdslista för restaurering av fladamiljöer i Kvarken. Sammanlagt 9 fladamiljöer i Västerbotten och 8 fladamiljöer i Österbotten har lyfts upp som högprioriterade.

Denna rapport är riktad till myndigheter som jobbar med havsförvaltning och planering samt organisationer och allmänheten med intresse i hållbar utveckling vid kusten.

Kontakt