Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 851-1464-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 24

Publikationstyp: Strategi

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Kontakt