Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda
bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.

Syftena har varit att beskriva de fyra ingående områdena med avseende på bl. a. vegetation, substrat, djup och vågexponering. Därefter har arbetet bestått i att beskriva variationen hos utvalda variabler som täckningsgrad i olika djupintervall och djuputbredning mellan och inom olika områden.

En viktig del av arbetet har varit att uppskatta mellanårsvariationen hos valda parametrar för att ur denna kunna bedöma den statistiska styrkan, vilken i sin tur kan visa hur bra programmet kan påvisa förändringar i tiden. Vidare har målen varit att försöka beskriva vilka miljöer eller naturtyper övervakningen följer upp samt hur programmet kan uppfylla olika målsättningar som trendövervakning, statusbedömning
enligt vattendirektivet och uppföljning av bevarandestatus i skyddade områden.

Kontakt