Kulturmiljöer i vatten – Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: Meddelande 5/2013

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 156

Publikationstyp: Annan

”Kulturmiljöer i Vatten”, är ett regionalt kunskapsunderlag som beskriver urval av vattendrag med flottningslämningar, kvarnar, sågar och vattenkraftstationer i Västerbottens län. Rapporten ger en övergripande kunskapsbild om länets vattenanknutna kulturmiljöer i anslutning till vatten. Rapporten är resultatet av ett projekt som genomfördes 2010-2012 med syfta att skapa ett kunskapsunderlag som kan möjliggöra urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden och öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med direkt eller indirekt anknytning till vatten. Ytterligare en målsättning var att underlätta den kulturhistoriska bedömningen och värderingen i handläggningen av ekologisk återställning i vattendrag.

Kontakt