Kulturhistoriska värdebeskrivningar av länets kyrkomiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Annan

Under 2010-2012 tog Länsstyrelsen, i samarbete med företaget Historiska Hus i Norr AB, fram karaktäriseringar och kulturhistoriska värdebeskrivningar av länets skyddade kyrkomiljöer på uppdrag av Luleå stift. Arbetet gjordes i samarbete med länets församlingar och pastorat. Dokumenten ska ingå i de vård- och underhållsplaner som alla skyddade kyrkor har.

Rapporterna beskriver länets lagskyddade kyrkogårdar, begravningsplatser och i synnerhet kyrkor. De redogör för viktigare förändringar som har gjorts och lyfter fram varje kyrkomiljös särskilda kulturhistoriska värden.

Syftet med värdebeskrivningarna är att de ska öka förståelsen för kyrkomiljöernas kulturvärden och fungera som en vägledning för församlingarna/pastoraten vid förvaltning och bruk av kyrkomiljöerna, bl.a. genom att visa vilka delar som kräver särskild hänsyn.

Värdebeskrivningarna utgör också ett underlag för Länsstyrelsen vid tillståndsprövning enligt 4 kap kulturmiljölagen, samt för Luleå stift vid bedömningen av vilka insatser som är särskilt viktiga att stödja med kyrkoantikvarisk ersättning.

Rapporterna innehåller även rekommendationer för förvaltningen och förslag till mindre åtgärder som kan stärka de kulturhistoriska värdena. De avsnitten vänder sig dock direkt till respektive församling och de saknas därför i den version som publiceras här på webben.

Kontakt