Historiska dammar i våra levande sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: Meddelande 2008-05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 85

Publikationstyp: Annan

Tillgång till bra vatten har alltid varit livsavgörande för människor och idag finns många anspråk på vatten. EU:s vattendirektiv innebär bland annat att Sverige ska kartlägga alla vatten, upprätta åtgärdsprogram och utföra åtgärder för att uppnå god vattenstatus i alla vatten. Till exempel ska vandringshinder åtgärdas. Dammar är ett exempel på vandringshinder skapade av människan som kan ha kulturhistoriska värden som måste beaktas vid återställning av vandringshinder. Det råder stor brist på aktuella kulturhistoriska kunskapsunderlag avseende dammar.

Rapporten är ett försök att ur ett kulturhistoriskt perspektiv systematisera och värdera ett redan befintligt inventeringsmaterial om vandringshinder.

Kontakt