Fiskrekrytering längs Västerbottenskusten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Fiskars ägg och yngel är känsliga och har ofta specifika krav på miljön. Det är viktigt att kvaliteten och tillgången på lek- och yngeluppväxtområden är god för att säkerställa rekrytering och bevara livskraftiga fiskpopulationer längs Västerbottenskusten.

Fiskyngel är en viktig komponent i ett välmående ekosystem. I de regionala delmålen under miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård ingår ett mål att identifiera viktiga lekområden för värdefulla fiskarter. I arbetet med detta har under 2011 och 2012 totalt 187 kustlokaler inventerats beträffande abborr- och gäddrom. I 90 av dessa hittades säkra tecken på lek av abborre och/eller gädda. Dessutom noterades omvärldsparametrar såsom temperatur, pH, salthalt, bottentyp och vegetation. På så sätt förbättras förutsättningarna för att genom rumslig modellering skapa heltäckande kartor över viktiga miljöer för fiskrekrytering längs kusten. Under 2011 och 2012 utfördes även yngelinventeringar med hjälp av små sprängladdningar i Sävarfjärden, Avafjärden och Kinnbäcksfjärden.

Kontakt