Riksintresseområden i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Områden med särskilda värden brukar pekas ut som riksintressen av olika nationella myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Trafikverket och Försvarsmakten. Bestämmelser för dessa finns i miljöbalken (MB). I förordning om hushållning av mark- och vattenområde står vilken nationell myndighet som pekar ut vilka riksintressen. I Västerbottens län finns områden av riksintresse enligt 3 kap. MB för rennäringen, yrkesfisket, naturvården, kulturmiljövården, friluftslivet, ämnen och material, energiproduktion, kommunikationer, vattenförsörjning och totalförsvarets civila del. I länet finns även riksintresseområden enligt 4 kap. MB för rörligt friluftsliv och turism, obrutna fjäll, vissa vattendrag och älvsträckor samt natura 2000-områden.

Kontakt