Fossilfri fordonsflotta i norra Sverige

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Regeringens klimatpolitiska ramverk innefattar en klimatlag och nya klimatmål som ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Samtidigt konkretiseras målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

De intervjuade aktörerna har en samsyn om vikten av att ersätta de fossila drivmedlen och att det behövs en mix bestående av alternativa drivmedel som kompletterar varandra.

I norra Sverige kommer detta inte att ske av egen kraft och det räcker inte med ett antal separata spetssatsningar. Det kommer att krävas en bättre samordning och samhandling för att detta ska bli möjligt.

Kort sammanfattat är den gemensamma bilden hos de intervjuade: "rätt alternativt drivmedel ska användas till rätt typ av transport i rätt geografi".

Kontakt