Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer har samtliga Länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering som ska gälla för perioden 2018 - 2020. 
Strategin har sin utgångspunkt i utvecklingen i länet under de senaste 20 åren och fokuserar på sex utvecklingsområden som behöver arbetas med på regional och lokal nivå av olika centrala aktörer såsom kommuner, hälso-och sjukvård, regionförbund, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och folkrörelser.

Kontakt