Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor, SGI

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 2-1005-0372

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 191

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västerbotten har gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att
identifiera områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor. Utredningen har genomförts i samarbete med SMHI.

Områden i Västerbottens län har översiktligt identifierats där det finns förutsättningar för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning som kan medföra skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Analys av framtida klimat i länet avseende nederbörd, temperatur, och flöden har gjorts. Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regionala klimatanpassningsarbete och vid arbete med kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och fysiska planering.

Kontakt