Indikatorer till miljömålsuppföljningfrån det gemensamma regionaladelprogrammet Nyckelarter i fjällen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår:

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Nyckelarter är arter som skapar viktiga livsbetingelser för många andra arter och är ett relativt etablerat, om än omdiskuterat, begrepp inom bevarandebiologin. Ansvarsarter används inte i lika stor utsträckning som nyckelarter men kan till exempel definieras som arter tilldelade län på grund av att huvuddelen av den svenska, europeiska eller världsutbredning finns inom länets gränser.

I delprogrammet redovisas övervakningsresultat från nyckelarterna ren, smågnagare, dalripa, samt ansvarsarterna järv, fjällräv och jaktfalk.

Kontakt