Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60.

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen leder ett flertal nätverk inom området samt erbjuder aktörer i länet olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan.

Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag i länet och arbetar genom egna och andras nätverk och sammankomster.

Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer har samtliga Länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering som ska gälla för perioden 2018 - 2020.

Västerbottens läns strategi för jämställdhetsintegrering i länet - Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är samordnare för ett flertal nätverk kopplade till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor.

I Spetskompetensnätverket ingår personer från både Västerbotten och Norrbottens län, vilka har speciellt ansvar för eller arbetar praktiskt med hedersproblematik.

Kvinnofridsnätverket samlar representanter från kvinnojourer, socialtjänst, kvinnofridsmottagningar, brottsofferjourer, personer som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med barn som blir utsatta för och/eller bevittnar våld i hemmet samt andra relevanta aktörer.

Länsstyrelsen Västerbotten tog under 1997 initiativ till inrättande av Länsdelegationen i jämställdhet. Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka och vara drivande i det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra till införlivandet av jämställdhetspolitiken på länsnivå. Delegaterna har en bred förankring i länet och representerar offentlig, privat och idéburen sektor och leds av landshövdingen.

Jämställdhetsnätverket samlar personer som i sin tjänst arbetar strategiskt med jämställdhetsfrågor. I nätverket ingår representanter från kommuner, statliga myndigheter och ideell sektor och syftar till att ge deltagarna en arena för informations- och erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen stöttar nätverket med bland annat kompetensutvecklingsinsatser.

Kontakt