Jämlik hälsa

Sveriges folkhälsoarbete har som mål att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsoklyftor som går att påverka ska slutas inom en generation.

Många aktörer bidrar med folkhälsoinsatser som har betydelse för hur hälsoläget i länet ser ut idag. För att kunna utjämna skillnader behöver dock den offentliga, privata och idéburna sektorn ta ett tydligare gemensamt ansvar.

Pilotprojekt: Jämlik hälsa i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget är ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

  • Lokala och regionala aktörer bjuds in att medverka i utformning och etablerande av en regional struktur för samordning som ska stödja länets folkhälsoarbete.
  • Det övergripande målet är etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, kommunerna i Västerbotten samt andra nyckelaktörer i Västerbotten. Arbetet sker utifrån regionala förutsättningar och de nationella folkhälsopolitiska målen.
  • Pilotprojektet ska även undersöka vilka behov av stöd i folkhälsoarbetet som finns i Västerbottens kommuner.

Pilotprojektet genomförs i nära samverkan med Region Västerbotten och följs av forskare från Umeå universitet.

 

Projektgrupp och styrgrupp

Projektgrupp:

Namn

Organisation

Lisa Harryson

Länsstyrelsen i Västerbotten, projektledare

Anna Danielsson

Länsstyrelsen i Västerbotten, Biträdande enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

Sofia Elwér

Region Västerbotten, Folkhälsoenheten

Lars Weinehall

Region Västerbotten, Folkhälsoenheten

Helene Johansson

Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa


Styrgrupp:

Namn

Organisation

Lars Lustig

Länsstyrelsen Västerbotten, länsråd

Stina Sjöblom

Länsstyrelsen Västerbotten, enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

Maria Falck

Region Västerbotten, enhetschef Folkhälsoenheten

Lars Weinehall

Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Annika Nordström

Region Västerbotten, chef/forskningsledare FoU Välfärd

Katarzyna Wikström

Norsjö kommun, kommunchef

Karin Våglund

Skellefteå kommun, folkhälsostrateg

Tomas Mörtsell

Storumans kommun, ordförande kommunstyrelsen

Jan Sundman

Ordförande Nyföretagarcentrum Sverige

Åsa Ögren

Ordförande Västerbottens Idrottsförbund

Kontakt

Lisa Harrysson

Folkhälsostrateg