Riksintressen i Västerbottens län

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB

Riksintressen behandlas i 3 och 4 kap. MB. I princip så finns det två typer av riksintressen: De som riksdagen har beslutat om (de behandlas i 4 kap. MB) och de som centrala myndigheter ex. Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har beslutat om (3 kap. MB). De områden som riksdagen pekat ut utgör stora geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap. De områden som centrala myndigheter gör "anspråk" på utgörs oftast av mindre områden med ett specifikt värde. Riksintressen som regleras av 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och utnyttjandekaraktär.

Riksintressen som planeringsverktyg

Riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ges dock företräde.

En översyn av "riksintressesystemet" i form av en statlig utredning har pågått en tid. Utredningens slutbetänkande (SOU 2015: 99 Planering och beslut för hållbar utveckling)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har redovisats till riksdag och regering. Den har också varit ute på remiss. Det finns ännu inga uppgifter om vilken genomslagskraft utredningens förslag kommer att få.

Västerbottens riksintressen enligt 3 kap MB

Energimyndigheten har pekat ut områden särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft som riksintresse.

Energimyndighetens arbeter i dagsläget med utpekande av områden av riksintresse för vattenkraft.

Planeringsunderlag

Utöver de karttjänster och underlag som framkommer längst ned på sidan finns även:

Utpekade områden redovisat karttjänsten Vindbrukskollenlänk till annan webbplats

Om riksintresset vindbruk på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Områden av riksintresse för friluftslivet är utpekade av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för sina natur- och kulturvärden. För att ett område ska vara ett riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Nedan finns riksintressebeskrivningar för de totalt 10 områdena av riksintresse för friluftslivet som finns i Västerbottens län:

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Västerbottens län är vissa vägar, järnvägar, terminaler, stationer, flygplatser, hamnar och farleder av riksintresse. Områden där det planeras för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintresse.

Riksintresseområden på Trafikverkets webbsidalänk till annan webbplats

Precisering av riksintresse för Umeå och Skellefteå flygplatser på Trafikverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet för utpekandet av kulturmiljöer av riksintresse. Länets kulturmiljöer av riksintresse ska tillsammans ge en bild av landets och länets historiska utveckling. Några är forntidsmiljöer, andra är kyrkplatser. Vissa miljöer präglas t.ex. av äldre industrianläggningar, av samisk kultur eller av jordbruksnäringen vid olika tider. I Västerbotten finns 51 kulturmiljöer av riksintresse.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens län har Naturvårdsverket gjort anspråk på 131 naturmiljöer av riksintresse.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om riksintresse för naturvård på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stora områden i Västerbottens län är av riksintresse för rennäringen. Det kan handla om till exempel betesmark, flyttleder och kalvningsområden.

Områden av riksintresse för rennäringen är:

 • Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion (brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva samt byns viktigaste anläggningar.
 • Flyttleder - leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden.
 • Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse.

Sametinget ansvarar för översyn och justeringar av rennäringens riksintresseområden. Om riksintresseområdena kan komma att beröras uppmanas till tidig dialog med Länsstyrelsen som kan lyfta frågorna till Sametinget.

Riksinstresseområden för rennäring på Sametingets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena utpekas av Försvarsmakten och i förekommande fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Totalförsvarets riksintressen kan antingen redovisas öppet eller omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som kan redovisas öppet:

 • Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.
 • Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.

Utpekade riksintressen för totalförsvaret på Försvarsmaktens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om riksintresse för vattenförsörjningen. I Västerbottens län finns enbart ett riksintresse för vattenförsörjning. Detta är Forslunda vattenförsörjningsanläggning i Umeå kommun.

Information om Forslunda dricksvattenanläggning på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

I Västerbottens län finns några områden i kustbandet samt delar av Ume- och Vindelälven utpekade som riksintresseområden för yrkesfisket.  

Information om riksintresse för yrkesfiske på Havs- och vattenmyndighetens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Västerbottens län har Statens geologiska undersökning (SGU) gjort anspråk på 23 riksintresseområden.

Information om riksintressena för ämnen och material på SGU:s webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens riksintressen enligt 4 kap MB

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av sin karaktär som obrutet fjällområde.

Områdena är:

 • Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner
 • Artfjället i Storuman kommun
 • Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun
 • Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län finns fyra områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet och turism. Dessa anges i lagtexten angivna som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§

 • Område 1: Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör Storuman och Vilhelmina kommuner.
 • Område 2: Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Område 3: Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Område 4: Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, Lycksele och Sorsele kommuner.

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län är dessa vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden utpekade som riksintressen:

 • Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och biflöden,
 • Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven
 • Lögdeälven
 • Öreälven
 • Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven
 • Sävarån
 • Malån biflöde till Skellefteälven
 • Byskeälven
 • Åbyälven

Den älvsträcka som är utpekade som riksintresse är:

 • Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i Umeälven

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Natura 2000 är EU:s nätverk för skyddade områden. Syftet med ett skydd inom Natura 2000-nätverket är att bidra till att de för området utpekade naturtyperna och arterna har gynnsam bevarandestatus inom Sverige och i EU. Områdena är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, de s.k. Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden utgör riksintressen och berörs därmed av bestämmelser i 4 kap. miljöbalken. I Västerbottens län finns 251 Natura 2000-områden.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt