Hantering av riksintressen i översiktsplanen

Områden som är av nationell betydelse för en viss mark- och vattenanvändning kan pekas ut som riksintressen. Av översiktsplanen ska framgå hur en kommun avser att tillgodose utpekade riksintressen.

Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden eller möjligheterna att använda dessa för avsett ändamål. Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. avser bevarande av värden eller exploatering av värden. Områden av riksintressen enligt miljöbalkens 4 kap. är angivna direkt i lagtexten och är riksintressen på grund av områdenas natur- och kulturvärden.

Riksintressen är anspråk

Myndigheters utpekande av riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel är att betrakta som anspråk. Det innebär kortfattat att det enskilda riksintressets status avgörs först vid en eventuell prövning om ändrad markanvändning. Det är upp till prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra en bedömning baserad på tillgängligt kunskapsunderlag. Vid prövningen utgör kommunens ställningstagande till riksintresset i översiktsplanen ett centralt underlag. Pågående markanvändning påverkas inte av att ett riksintresse utpekas.

Myndigheters anspråk är relativt varaktigt, men kan ändras över tid.

Avväganden och ställningstaganden i översiktsplanen

I samband med översiktsplaneprocessen har kommunen, i dialog med länsstyrelsen, möjlighet att göra sin bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd. I de färdiga planhandlingarna ska kommunen sedan redogöra för hur riksintressena ska tillgodoses vid eventuell ändrad mark- och vattenanvändning. I det fall kommunen och länsstyrelsen inte är överens om hur riks­intresset ska tillgodoses i översiktsplanen ska detta framgå av den antagna översiktsplanen.

Följande ska särskilt uppmärksammas i planhandlingarna:

  • Om ett riksintresseområde berörs, antingen direkt eller indirekt, av ställningstaganden eller riktlinjer enligt planen, ska områdets centrala värden beskrivas och om det riskerar att påverkas negativt ska kommunen redogöra för hur en påverkan ska motverkas eller minimeras. Kommunens överväganden i dessa fall ska tydligt framgå av planens miljöbedömning. Förhållningssätt eller riktlinjer av vikt för den efterföljande ärendehanteringen ska framgå av själva planbeskrivningen.
  • Om kommunen anser att ett riksintresseområde har en särskild utvecklingspotential. kan detta mer fördel också lyftas i planen. Det kan exempelvis röra sig om riksintressen för friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård som ökar kommunens upplevelsevärde för invånare, näringsdrivande och besökande.
  • Om flera riksintressen är överlappande som bedöms vara motstridiga måste kommunen göra en avvägning. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, ska prioriteras. I det fall området eller en del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Ställningstaganden om riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. får inte strida mot beslut om riksintressen enligt bestämmelserna i 4 kap.
  • Om kommunen anser att ett riksintresseområde eller en del av ett område har för­lorat sitt värde som riksin­tresse, ska detta tydligt framgå i planen. Det är av stor vikt att kommunen motiverar sina ställningsta­ganden för att dessa ska tillmätas vikt vid senare prövning eller domstolsbeslut.

Redovisning i karta

Riksintressen redovisas i karta. Med hänsyn till planens läsbarhet och efterföljande ärendehantering är det viktigt att riksintressenas geografiska läge i förhållande till planerad markanvändning tydligt framgår, antingen i själva plankartan eller i separata kartutdrag. Myndigheters anspråk på riksintressen kan ändras över tid.

Riksintressen i Länsstyrelsens webbGIS länk till annan webbplats

Riksintressen i Västerbottens län

Riksintressen i Västerbottens län i pdfPDF

Planeringsunderlag

För fler planeringsunderlag kopplat till riksintressen se Planeringskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tips: Sök underlag genom att ange geografi (län, kommun, tätort) samt fritextsökning "Riksintresse".


Kontakt