Sammanfattande redogörelse för Västerbottens län

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till länets kommuner med synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen av betydelse för planens aktualitet.

Redogörelsen fungerar dels som underlag för kommunens egen aktualitetsprövning av översiktsplanen och dels som underlag för eventuellt påföljande arbete med att uppdatera översiktsplanens innehåll. För att översiktsplanen ska fungera som stöd till kommunens markanvändning är det avgörande att planens innehåll är aktuellt.

Den sammanfattande redogörelsen ska enligt PBL 3 kap. 28§ lämnas minst en gång under varje mandatperiod samt när en kommun begär det.  

Hur gör vi i Västerbottens län?

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att utveckla den sammanfattande redogörelsen som en länsgemensam webbaserad version, riktat till samtliga kommuner i länet, men vi tar också fram kommunspecifika redogörelser.

Länsgemensam version på webben

På dessa sidor presenteras den länsgemensamma webb-versionen av Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Redogörelsen innehåller information om aktuell lagstiftning, relevant planeringsunderlag samt Länsstyrelsens rekommendationer för översiktsplanens innehåll. Information och länkar uppdateras kontinuerligt.

Nedan ges även en översikt över lagstiftning och lagändringar av särskild betydelse för översiktsplaneringen. 

Tema 1-5

Beskriver allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, är skyldig att bevaka och kommentera i sitt granskningsyttrande. I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister i kommunens förslag till översiktsplan och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Tema 6-10

Ger vägledning för hantering av övriga allmänna intressen. I förekommande fall framgår  också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive teman. Det är den enskilda kommunen som tar ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll ger ett aktuellt och ändamålsenligt stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här anges dels några centrala lagrum som reglerar en översiktsplans innehåll, dels några lagändringar av betydelse som genomförts under de senaste två mandatperioderna.

Om översiktsplanens innehåll, enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB)

3 kap. 4 § PBL Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

3 kap. 5 § PBL Av översiktsplanen ska framgå:

  1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
  2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
  3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
  4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
  5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
  6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap.18§ första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).
  7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

3 kap. 8§ PBL Krav på eventuell miljökonsekvensbeskrivning med hänvisning till 6 kap. 11-18§§ och 22§ MB.

3 kap. MB. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kopplat till riksintressen, opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden samt bevaringsvärd jordbruks- och skogsmark.

6 kap. MB. Krav på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och process.

Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

Om ändringar i PBL:

2018: Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion (klimatrelaterade) samt hur sådana risker kan minska eller upphöra läggs till som en av de saker som ska framgå av översiktsplanen enligt PBL 3 kap 5 §.

2014: Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in som allmänt intresse i lagens 2 kapitel, och kommunens bostadsförsörjning förs in bland teman som ska behandlas i översiktsplanen.

2011: Översiktsplanen ges en tydligare strategisk funktion, med krav på att planens innehåll ska samordnas med nationella och regionala mål planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Miljö och klimataspekter, samt avfallshantering och elektronisk kommunikation ska beaktas. Krav på tillgänglighetsskapande åtgärder i samband med iordningsställande av allmänna platser.

2010: Utpekande av LIS-områden.

Om ändringar i MB:

2018: Förtydliganden och nya begrepp i 6 kap MB om miljöbedömning

2014: Bestämmelser om havsplanering införs.

2009: Komplettering med utpekande av LIS. Miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Precisering av krav gällande hantering av materialförsörjning, exempelvis grustäkter.

Om ändringar i lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar:

2014: Formalisering av process- och formkrav vad gäller riktlinjernas framtagande och innehåll.

Om ändringar i väglagen och lagen om byggande av järnväg:

2013: Ny planeringsprocess för väg och järnvägsprojekt införs.

Kommunspecifika redogörelser

De kommunspecifika redogörelserna till de enskilda kommunerna kan både tas fram på kommunens begäran och på eget initiativ av Länsstyrelsen. I dessa redovisar Länsstyrelsen statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för aktualiteten på kommunens översiktsplan.

Kontakt

Johanna Wadstein

Samhällsplanerare