Hantering av riksintressen i översiktsplanen

Områden som är av nationell betydelse för en viss mark- och vattenanvändning kan pekas ut som riksintressen. Av översiktsplanen ska framgå hur en kommun avser att tillgodose utpekade riksintressen.

Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden eller möjligheterna att använda dessa för avsett ändamål. Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. avser dels bevarande av värden, dels exploatering av värden. Områden av riksintressen enligt miljöbalkens 4 kap. är avgränsade och angivna direkt i lagtexten, där utpekandet grundas på områdenas natur- och kulturvärden.

Riksintressen enligt MB 3 kapitel är anspråk

Till skillnad från beslutade riksintressen enligt miljöbalkens 4 kapitel är myndigheters utpekande av riksintressen enligt 3 kapitlet enbart att betrakta som markanspråk. Det innebär att det enskilda riksintressets status avgörs först vid en eventuell prövning om ändrad markanvändning. Pågående markanvändning påverkas inte av att ett riksintresse utpekas.

Det är upp till prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra en bedömning av riksintressets faktiska värde och hur detta påverkas baserad på tillgängligt kunskapsunderlag. Vid prövningen utgör kommunens ställningstagande till riksintresset i översiktsplanen ett centralt underlag.

Myndigheters anspråk är relativt varaktigt, men kan ändras över tid.

Avväganden och ställningstaganden i översiktsplanen

I samband med översiktsplaneprocessen har kommunen, i dialog med länsstyrelsen, möjlighet att göra sin bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd. Av planhandlingen ska kommunens syn på hur riksintressena ska tillgodoses vid eventuell ändrad mark- och vattenanvändning framgå. I det fall kommunen och länsstyrelsen inte är överens om hur riks­intresset ska tillgodoses i översiktsplanen ska detta tydligt framgå av planbeskrivningen i den antagna översiktsplanen.

Följande ska särskilt uppmärksammas i planhandlingarna:

  • Om ett riksintresseområde berörs, antingen direkt eller indirekt, av ställningstaganden eller riktlinjer enligt planen, ska områdets centrala värden beskrivas efterföljt av en bedömning av planens påverkan på riksintressets värde samt hur eventuell risk för negativ påverkan ska motverkas eller minimeras. Förhållningssätt eller riktlinjer av vikt för den efterföljande ärendehanteringen ska framgå av planbeskrivningen.
  • Om flera riksintressen är överlappande som bedöms vara motstridiga måste kommunen göra en avvägning. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, ska prioriteras. I det fall området eller en del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Ställningstaganden om riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. får inte strida mot beslut om riksintressen enligt bestämmelserna i 4 kap.
  • Om kommunen anser att ett riksintresseområde eller en del av ett område har för­lorat sitt värde som riksin­tresse, ska detta tydligt framgå i planen. Det är av stor vikt att kommunen motiverar sina ställningsta­ganden för att dessa ska tillmätas vikt vid senare prövning eller domstolsbeslut.
  • Om kommunen anser att ett riksintresseområde har en särskild utvecklingspotential kan med fördel lyftas som del av planens utvecklingsstrategi. Det kan exempelvis röra sig om olik typ av tillrättaläggning inom eller i anslutning till områden av riksintressen för friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård för att öka kommunens upplevelsevärde för invånare, näringsdrivande och besökande.

Redovisning i karta

Riksintressen redovisas i karta för att tydliggöra kommunens planeringsförutsättningar. Med hänsyn till planens läsbarhet och efterföljande ärendehantering bör de berörda riksintressernas geografiska läge i förhållande till planerad markanvändning tydligt framgå av plankarta eller separat kart-illustration. Det bör upplysas om att myndigheternas anspråk på riksintressen kan ändras över tid.

Planeringsunderlag

Information om riksintressenas utbredning och värdebeskrivningar hittar du på sidan Riksintressen i Västerbottens län


Kontakt