Sammanfattande redogörelse -underlag för aktualisering av översiktsplanen

För att översiktsplanen ska fungera som stöd till kommunens markanvändning är det avgörande att planens innehåll är aktuellt. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till länets kommuner med synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen av betydelse för planens aktualitet.

Redogörelsen fungerar dels som underlag för kommunens egen aktualitetsprövning av översiktsplanen och dels som underlag för eventuellt påföljande arbete med att uppdatera översiktsplanens innehåll.

Den sammanfattande redogörelsen ska enligt PBL 3 kap. 28§ lämnas minst en gång under varje mandatperiod samt när en kommun begär det.  

Sammanfattande redogörelse på webben för Västerbottens kommuner

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att utveckla den sammanfattande redogörelsen som en webbaserad version som riktar sig till samtliga kommuner i länet, samtidigt som kommunspecifika redogörelser tas fram vid behov, exempelvis i fall kommunen begär det (se nedan).

Den länsgemensamma webb-versionen är uppdelad i tio olika temakapitel, se vänster kolumn. Där finns information om aktuellt planeringsunderlag samt Länsstyrelsens rekommendationer när det gäller översiktsplanens innehåll. Information och länkar uppdateras kontinuerligt.

Tema 1-5: särskilda bevakningsfrågor

Tema 1-5 i vänster kolumn beskriver allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, är skyldig att bevaka och kommentera i sitt granskningsyttrande. I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister i kommunens förslag till översiktsplan och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Tema 6-10: råd om hantering av allmänna intressen

Tema 6-10 i vänster kolumn ger vägledning för hantering av övriga allmänna intressen. I förekommande fall framgår också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive teman. Det är den enskilda kommunen som tar ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll ger ett aktuellt och ändamålsenligt stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här summeras lagändringar av betydelse för översiktsplanens innehåll som genomförts sedan 2009

Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

Ändringar i PBL:

  • 2018: Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion (klimatrelaterade) samt hur sådana risker kan minska eller upphöra läggs till som en av de saker som ska framgå av översiktsplanen enligt 3 kap 5 § PBL.
  • 2014: Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in som allmänt intresse i 2 kap. PBL. Det förs även in i 3 kap PBL att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
  • 2011: Översiktsplanen ges en tydligare strategisk funktion, med krav på att planens innehåll ska samordnas med nationella och regionala mål planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Miljö och klimataspekter, samt avfallshantering och elektronisk kommunikation ska beaktas. Krav på tillgänglighetsskapande åtgärder i samband med iordningsställande av allmänna platser.
  • 2010: Utpekande av LIS-områden.

Ändringar i MB:

  • 2018: Förtydliganden och nya begrepp i 6 kap MB om miljöbedömning
  • 2014: Bestämmelser om havsplanering införs.
  • 2009: Komplettering med utpekande av LIS. Miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Precisering av krav gällande hantering av materialförsörjning, exempelvis grustäkter.

Ändringar i lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar:

  • 2014: Formalisering av process- och formkrav vad gäller riktlinjernas framtagande och innehåll.

Ändringar i väglagen och lagen om byggande av järnväg:

  • 2013: Ny planeringsprocess för väg och järnvägsprojekt införs.

Kommunspecifika redogörelser

De specifika redogörelserna till de enskilda kommunerna kan både tas fram på kommunens begäran och på eget initiativ av Länsstyrelsen. I dessa redovisar Länsstyrelsen statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Kontakt

Johanna Wadstein

Samhällsplanerare