Vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vägledning i arbetet med enskilda avlopp

Som miljöinspektör bör du känna till att det inte alltid är fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och/eller avlopp. Det kan vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för VA-försörjningen beroende på om det är det kommunala vattnet som utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö.

Du som arbetar som miljöinspektör kan få vägledning i frågor som rör enskilda avlopp av Länsstyrelsen. Du kan också få vägledning i frågor som rör små avlopp av Havs- och vattenmyndigheten:

Vägledning och kunskap om små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Kontroll av kommunernas arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen. Vi kontrollerar bland annat att kommunen har tillräckliga resurser, att personalen har rätt kompetens och att verksamheten är planerad på ett bra sätt. Resultaten går vidare till Livsmedelsverket och om det finns brister i en kommun kan Livsmedelverket kräva att bristerna ska åtgärdas. Resultatet av offentlig kontroll sammanställs årligen i en rapport.

Resultat av offentlig kontroll av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Överklaganden av kommunala beslut

Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut som rör livsmedelskontroll kan överklaga det hos Länsstyrelsen. Besluten kan handla om till exempel årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten samt olika typer av krav som kommunerna ställt på livsmedelsföretagarna.

Kontakt