Dåarjoe saemien kultuvrebyjresidie

Daajrah saemien bigkemem jallh byjresem maam byöroe gorredidh? Jaepiej 2018-2020 mietie Leeneståvroe sjïere lutnjie dåarjoem prosjeektese mij kultuvrebyjresh Saepmesne tsavtsa. Daate dovne damtoes jallh ov-damtoes saemien kultuvrebyjresh jïh dah njieljie leeneståvroeh noerhtemes leenine ektesne daam darjoeh.

Datne maahtah dåarjoem ohtsedh jïh soptsesh tjöönghkedh, orre maahtoem ohtsedh jïh bïevnesh bïevnedh jallh saemien kultuvrebyjresidie hoksedh jïh restaureradidh. Datne gie ohtsh maahtah privaatealmetje, sïelten, tjïelten, stiftelsen jallh jeatjah organisasjovnen barkije årrodh.

Maahta dåarjoem ohtsedh dejtie:

  • hoksedh jïh restaureradidh
  • bïevnedh
  • maahtoem tseegkedh kultuvrebyjresi bïjre

Maahta dåarjoem ohtsedh 2018-2020 mietie. Prosjeekte mij edtja jaepien 2019 mietie aelkedh dellie ohtseme edtja Leeneståvrose båetedh minngemes goevten 15.b. 2019. Jis byjrese jeatjah eekije åtna enn ohtsije dellie eekije tjuara luhpiem vedtedh barkose mij maahta byjresem fysiske vuekine tsevtsedh.

Datne gie dåarjoem ohtsh tjoerh aaj jïjtje dejnie barkedh, vuesiehtimmien gaavhtan almetjh gihtjedidh, prosjeektem soejkesjidh jallh bïevnesematerijaalem buektedh. Prosjeekte barkoen stoeredahkem tsavtsa.

Fysiske byjresasse noeredh

Jis galka dåarjoem åadtjodh dellie prosjeekte edtja fysiske kultuvrebyjresasse noeredh. Maahta gööthsijjiem, gaaltije, bigkemem jallh stuerebe dajvem årrodh, men aaj mojhtesh jïh njaalmeldh soptsesh tjöönghkedh sijjien jallh almetji bïjre mah sæjjan noeredh. Kultuvrebyjresem tjuara mubpide bïevnesinie vuasahtalledh, vuesiehtimmien gaavhtan skïltine, tjaaleginie, webbesijjine jallh ovmessie öörneminie vuesiehtimmien gaavhtan lohkeminie jïh soptsestimmie-iehkiedinie.

Leeneståvroe sjïere ohtsemh böörie prosjeektide mij ij leah dan beagkoes deahpadimmiej jïh aspekti bïjre saemien aerpievuekeste jallh maana- jïh nyjsenæjjaperspektijveste lutnjie.

Tjåenghkies dåarjoehtimmie

Leeneståvroeh Norrbottenen, Västerbottenen, Jïemhten jïh Västernorrlaanten leenine tjåenghkies dåarjoehtimmiem darjoeh. Staaten dåarjoe daam maaksa, staaten dåarjoe stuvremasse aarvoes kultuvrebyjresh mij Leeneståvroe åådtje Riksantikvarieämbeteten luvhtie.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

  1. Ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare Helena Wikberg helena.wikberg@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 45 25 innan du fyller i ansökan.
  2. Fyll i ansökan och skicka in.

Objekt
Beskrivning av objektet. Du ska även bifoga en separat beskrivning av ansökan med detaljerad kostnadsberäkning, se nedan.Skyddsstatus
Skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Finansiering
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har sökts


Bifoga filer
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Skicka i så fall filerna till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller.
Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Kontakt

Helena Wikberg

Byggnadsantikvarie

Jeanette Joelsson

Miljömålsantikvarie