Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska upprätta en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analyserna ska lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Regional riskhanteringsprocess i Västerbottens län

Enligt överenskommelsen om hur samverkan ska bedrivas före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län bedrivs arbetet utifrån en gemensam riskhanteringsprocess. Centralt för detta är den regionala risk- och sårbarhetsanalysen och den tillhörande åtgärdslistan som tar upp de brister och sårbarheter där det bedöms att det behövs insatser i samverkan mellan länets aktörer. Denna åtgärdslista är grunden när det regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor och dess arbetsgrupper planerar sitt arbete.

Är du redo? – Risker och hot i Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram en broschyr som riktar sig till länets invånare. Den innehåller information om de vanligaste riskerna och hoten i länet, myndigheternas ansvar för och arbete med krisberedskap samt det ansvar som ligger på individen och vilka förberedelser individen kan göra.

Är du redo? - Risker och hot i Västerbottens län

Kontakt