Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Blankett för ansökan och anvisningar för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats. Du ska skicka din ansökan till Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdatum: 1 december 2019 till projekt med start år 2020.

Projekt 2019

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

LOVA-bidraget får användas till:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, till exempel fiskvägar för att förbättra konnektiviteten i vattendrag eller biotopvård för att förbättra morfologiska förhållanden.

För frågor och information om LOVA-bidrag: lova.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Underskrivna ansökningar och slutrapporter mailas till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

samt per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Kontakt