Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Blankett för ansökan och anvisningar för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats. Du ska skicka din ansökan till Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2019

Projekt 2019

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

LOVA-bidraget får användas till:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, till exempel fiskvägar för att förbättra konnektiviteten i vattendrag eller biotopvård för att förbättra morfologiska förhållanden.

Mailadress för kontakt rörande LOVA-bidrag: AC-DL-LOVA@lansstyrelsen

Kontakt