Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Västerbottens dricksvatten

I Västerbotten har vi förhållandevis gott om bra dricksvatten. De flesta har kommunalt dricksvatten men många tar också dricksvatten från egna brunnar. Det kommunala dricksvattnet är oftast grundvatten som pumpas upp till ett vattenverk där det eventuellt modifieras innan det skickas ut i ledningsnätet. Ibland har grundvattenbildningen förstärkts genom att man infiltrerat vatten från en närliggande sjö eller ett vattendrag. Kommunen ansvarar för att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet.

Av länets 172 vattentäkter ligger cirka 50 procent på befintliga grundvattenförekomster, resten i morän i berg. Huvudparten av vattentäkterna i länet baseras på grundvatten. Fördelen med grundvatten i förhållande till ytvatten är att det vanligen är av hög kvalitét. I detta underlag ingår både allmänna och enskilda täkter med > 50 anslutna eller med uttag > 10 m3/dygn.

Idag har 17 vattentäkter fastställda skyddsområden med föreskrifter enligt miljöbalken. 51 vattentäkter saknar skydd och 104 vattentäkter har skyddsområden som behöver revideras. Av de allmänna vattentäkterna saknar 21 någon form av skydd idag.

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt