Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikalier och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde. Det även är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt. Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sök dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Västerbottens dricksvatten

I Västerbotten har vi förhållandevis gott om bra dricksvatten. De flesta har kommunalt dricksvatten men många tar också dricksvatten från egna brunnar. Det kommunala dricksvattnet är oftast grundvatten som pumpas upp till ett vattenverk där det eventuellt modifieras innan det skickas ut i ledningsnätet. Ibland har grundvattenbildningen förstärkts genom att man infiltrerat vatten från en närliggande sjö eller ett vattendrag. Kommunen ansvarar för att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet.

Av länets 172 vattentäkter ligger cirka 50 procent på befintliga grundvattenförekomster, resten i morän i berg. Huvudparten av vattentäkterna i länet baseras på grundvatten. Fördelen med grundvatten i förhållande till ytvatten är att det vanligen är av hög kvalitét. I detta underlag ingår både allmänna och enskilda täkter med > 50 anslutna eller med uttag > 10 m3/dygn.

Idag har 17 vattentäkter fastställda skyddsområden med föreskrifter enligt miljöbalken. 51 vattentäkter saknar skydd och 104 vattentäkter har skyddsområden som behöver revideras. Av de allmänna vattentäkterna saknar 21 någon form av skydd idag.

Kontakt