Hotade och sällsynta växter och djur

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Vi gör insatser för att rädda den hotade fjärilen violett guldvinge. Fjärilen har minskat kraftigt de senare årtiondena i takt med att jordbruket har förändrats.

Fridlysning

Det är Regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter.

Fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Åtgärdsprogram i Västerbotten

Länet berörs av strax över 30 åtgärdsprogram för hotade arter. Närmare 60 arter berörs, från fjällgäss på fjället till fjärilen violett guldvinge i ängslandskapet längs med kusten. Vi har dessutom nationellt ansvar för fyra åtgärdsprogram: brandinsekter i boreal skog, fjällräv, hotade arter på asp i Norrland samt låsbräknar i hävdade marker. 

Programmet för brandgynnade insekter har lett till att naturvårdsbränder har blivit ett av de viktigaste verktygen inom naturvård. Varje år genomförs flera naturvårdsbränningar av både skogsbolag och länsstyrelser runt om i hela landet, viket gynnar allt från brandinsekter direkt vid branden till hur framtidens löv- och tallskogar utvecklas.

Länsstyrelsen Västerbotten är dessutom med i Interreg-projektet Felles fjellrev II, ett samarbetsprojekt mellan Västerbotten, Jämtland och Norge. Målet är att bevara och stärka den skandinaviska fjällrävsstammen. Förutom att inventera fjällrävsvalpar, stödutfodra hungriga rävar och hålla koll så att vi slipper skabbutbrott, försöker vi göra det möjligt för fjällräven att etablera sig i områden där de inte har revir i dag. Vi hoppas att fjällrävspopulationen ska bindas ihop till en stor sammanhängande population istället för att vara splittrad i flera små populationer. Projektet pågår fram till december 2019.

Felles Fjellrev hemsidalänk till annan webbplats

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Kontakt