Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Nätverk och stöd för kommuner i Västerbotten

I Västerbotten finns det ett nätverk för friluftsliv för länets alla kommuner. Även för föreningar och organisationer som arbetar med friluftsliv pågår ett arbete med kontaktnät.

Träffar för kommuner arrangeras årligen i maj. Tematräffar öppna för alla arrangeras i olika ämnen efter behov, till exempel leder och digitala lösningar.

Stödmaterial för länets kommuner

Vi har tagit fram stödmaterial för arbete med friluftsliv i fysisk planering samt för att ta fram en kommunal verksamhetsövergripande friluftsplan.

Arbete med friluftsliv i fysisk planering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stödmaterial för att ta fram en verksamhetsövergripande friluftsplan

Övrigt arbete som pågår i länet:

  • göra information om skyddad natur tillgänglig är ständigt pågående
  • kartering av friluftslivsområden
  • workshops för arbete med friluftsplaner
  • upprustning av det statliga ledsystemet i fjällen
  • förbättring av tillgängligheten i naturreservat.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt