Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, på en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar. Länen turas om att vara ordförande för delegationen under två år i taget.

Ordförande 2019-2020

Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län

Fjällkonferens

Fjälldelegationen anordnar vart annat år fjällkonferensen Hållbar utveckling i fjällen. År 2018 genomfördes konferensen i Vilhelmina och temat var "Samverkan för jobben, naturen, kulturen - prat eller praktik?"

Läs mer om konferensen i rapporten nedan.

Hållbar utveckling i fjällen - rapport från Fjälldelegationens konferens 2018PDF

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om fjälldelegationen kan du kontakta Bitti Jonasson, enhetschef på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

E-post till Bitti Jonasson

Telefon: 010-22 53 608

Bestämmelser och regler

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), rennäringslagen (SFS 1971:437) och rennäringsförordningen (SFS 1993:384) men också av jordabalken samt andra lagar och bestämmelser.

Markupplåtelse på statens mark ovan odlingsgränsen

Vill du sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

  • Marken får endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Vi prövar upplåtelsen enligt 32 § rennäringslagenlänk till annan webbplats. Vi är restriktiva i vår bedömning.
  • Upplåts marken får du arrendera marken enligt Jordabalkenlänk till annan webbplats. Exempel på olika typer av arrende är jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende. 
  • Ett arrendekontrakt upprättas där avgiften regleras. Avgiften beror på vad det är för typ av arrende samt storleken på byggnaden eller anläggningen.
  • När du arrenderar marken får du besittningsskydd.

I Västerbotten finns drygt 300 upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Ansök om markupplåtelse eller begär att överta arrende

Ansökan om markupplåtelsePDF

Begäran om att överta arrendePDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Kontakt