Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Satsningen mot övergödning genomförs som ett projekt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länsstyrelsernas vattenmyndigheter har ett uppdrag att arbeta för ett ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Projektet innebär bland annat att:

  • ett antal utvalda avrinningsområden eller delavrinningsområden utses och får medel som gör det möjligt att anställa särskilda åtgärdssamordnare
  • en nationell stödfunktion utvecklas där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. En databas över planerade och genomförda åtgärder ska vara en plattform för utökat lärande.

Kontakt