Dammar och vattenkraftverk

Vattenkraft är en viktig energikälla, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I tillsynsarbetet fokuserar vi på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön.

Tillsynen ska bidra till att vi når miljömålen. När det gäller dammar och vattenkraftverk är det framför allt miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" som står i fokus, men även målet "Ett rikt växt- och djurliv" är viktigt i sammanhanget.

Vattendirektivet på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalenlänk till annan webbplats

Vattenkraft påverkar miljön

Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor. Vattenbaserad elproduktion släpper inte ut några klimatpåverkande gaser och är ur den synvinkeln bra för miljön. Samtidigt orsakar dammar och vattenkraftverk andra miljöproblem.

Storskaliga vattenkraftverk har en hög elproduktion och är viktiga för Sveriges samlade elförsörjning. Men det finns också småskaliga vattenkraftverk som ofta har stor påverkan på miljön i förhållande till den mängd el de producerar.

Några av de vanligaste miljöproblemen som är knutna till vattenkraften:

  • Anläggningarna är ofta vandringshinder för fisk som öring, lax, ål, asp och nejonögon. Vandringshindren gör att fisken stängs ute från sina naturliga lek- och uppväxtområden.
  • Nedströms vandrande fisk riskerar att skadas i turbiner eller fastna i intagsgaller.
  • Avledning av vatten till kraftverken medför kraftigt minskade flöden i vattendragen och kan i värsta fall leda till torrläggning.
  • Omfattande reglering av vatten i sjöar innebär att strandnära områden tidvis blir torrlagda.
  • Uppdämning av vatten innebär att strömmande vattendrag försvinner, vilket påverkar djur- och växtliv.
  • Snabba minskningar av vattenflödet, till exempel vid driftstörningar i en anläggning, kan orsaka fiskdöd och andra skador på djur- och växtlivet.

Tillstånd för vattenkraftverk

För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet görs hos Mark- och miljödomstolen. Innan domstolen prövar tillstånden ska du ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Underhållsarbeten eller ombyggnad av din anläggning kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder vid din anläggning.

Du som äger ett vattenkraftverk måste arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Vattenkraft och kulturmiljö

Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Vissa av de äldre anläggningarna är kulturhistoriskt intressanta och kan vara värda att bevara för framtiden.

Miljöåtgärder

När ett vattendrags naturliga miljö inte kan återskapas eller bevaras kan miljöpåverkan begränsas genom olika åtgärder. En vanlig miljöåtgärd är att anlägga en fiskväg så att fiskarna får fri vandringsväg förbi dammen eller kraftverket. Det kan också handla om åtgärder för att säkerställa godtagbara vattenflöden. Kunskapen om hur dammar och vattenkraftverk kan miljöanpassas har förbättrats de senaste åren.

Det finns ett stort behov av miljöåtgärder vid många dammar och vattenkraftverk. Många anläggningar byggdes i en tid då miljökraven var lägre än idag. Även tillstånden som reglerar verksamheterna är gamla och uppfyller inte dagens miljökrav. Många av de mindre anläggningarna saknar giltiga miljötillstånd. 

Kontakt

Peder Lönneborg

Handläggare dammsäkerhet för vattenkraft och gruvdammar

Tina Buckland

Handläggare vattenkraft