Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Stöd till dig som arbetar med tillsyn

Länsstyrelsen anordnar regelbundet vägledningsträffar inom olika områden för kommuner.

Miljödag i Umeå den 7 november

Länets miljö- och hälsoskyddsinspektörer inbjuds till en miljödag på Länsstyrelsen i Umeå.

Program och anmälan till årets miljödagöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi


Område

Kontaktuppgifter

Artskyddsfrågor, biotopskydd

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Auktorisation bilskrotare

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99

Skicka e-post till Leena

Avfall, deponier

Fredrik Lönneborg
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Fredrik

Theresia Marklund
Telefon: 010-225 43 91

Skicka e-post till Theresia

Avfallstransporter

Isabell Larsson

Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

Avloppsreningsverk

Jenny Nordvoll

Telefon: 010-225 44 10

Skicka e-post till Jenny

Bearbetningskoncessioner

Lena Clausén

Telefon: 010-225 43 78

Skicka e-post till Lena

 

Joacim Jacobsson

Telefon: 010-225 43 82

Skicka e-post till Joacim

Dammsäkerhet

Peder Lönneborg (gruv- och kraftverksdammar)

Telefon: 010-225 43 90

Skicka e-post till Peder

Dispenser från deponeringsförbud

Fredrik Lönneborg
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Fredrik

Ekonomiska säkerheter

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

Fiskodlingar

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

Flygplatser

Jenny Nordvoll
Telefon: 010-225 44 10
Skicka e-post till Jenny

 

Isabell Larsson

Telefon: 010-225 45 78

Skicka e-post till Isabell

Förbränningsanläggningar

Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell

Förorenade områden

Johanna Hedlund

Telefon: 010-225 44 05

Skicka e-post till Johanna Hedlund

 

Johanna Melin

Telefon: 010-225 43 92

Skicka e-post till Johanna Melin

 

Linnea Melin

Telefon: 010-225 43 93

Skicka e-post till Linnea

 

Anna Pallin

Telefon: 010-225 44 11

Skicka e-post till Anna Pallin

 

Robert Erixon

Telefon: 010-225 45 77

Skicka e-post till Robert

Gruvor (tillsyn miljöfarlig verksamhet)

Robert Erixon
Telefon: 010-225 45 77
Skicka e-post till Robert

 

Theresia Marklund
Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Theresia

 

Johanna Melin
Telefon: 010-225 43 92
Skicka e-post till Johanna Melin

Husbehovstäkter

Erland Sköllerhorn

Telefon: 010-225 44 01

Skicka e-post till Erland

 

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

 

Camilla Jonsson

Telefon: 010-225 43 84

Skicka e-post till Camilla

Hälsoskydd (tillsynsvägledning)

Jenny Nordvoll
Telefon: 010-225 44 10
Skicka e-post till Jenny

Kemikalietillstånd

Theresia Marklund
Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Theresia

Markavvattning

Anna Lejon

Telefon: 010-225 44 62

Skicka e-post till Anna Lejon


Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Nationell samordnare för förorenade områden

Klas Köhler

Telefon: 010-225 43 87

Skicka e-post till Klas

Natura2000 prövningar

Anna Lejon (prövning)
Telefon: 010-225 44 62
Skicka e-post till Anna Lejon

 

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt

Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen

Ylva Ågren,

Telefon: 010-225 44 03

Skicka e-post till Ylva

 

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01
Skicka e-post till Erland

 

Åsa Engman-Ölund

Telefon: 010-225 44 07

Skicka e-post till Åsa

Samråd enligt 12 kap 6 § MB

Anna Lejon
Telefon: 010-225 44 62
Skicka e-post till Anna Lejon

 

Karin Björnehall

Telefon: 010-225 44 12

Skicka e-post till Karin
 

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01
Skicka e-post till Erland

 

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

 

Camilla Jonsson
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla

Seveso

Linnea Melin
Telefon: 010-225 43 93
Skicka e-post till Linnea

 

Åsa Engman-Ölund

Telefon: 010-225 44 07
Skicka e-post till Åsa

SMP

Brith-Lis Jacobsson

Telefon: 010-225 43 81

Skicka e-post till Brith-Lis

Smältverk

Anna Pallin
Telefon: 010-225 44 11
Skicka e-post till Anna Pallin

Tillsynsavgifter

Brith-Lis Jacobsson
Telefon: 010-225 43 81
Skicka e-post till Brith-Lis

Torvtäkter

Eva-Britt Olofsson,

Telefon: 010-225 43 96

Skicka e-post till Brith-Lis

 

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

Trä- och massaindustri

Fredrik Lönneborg
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Fredrik

Täkter (prövning o tillsyn)

Camilla Jonsson
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla

 

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01

Skicka e-post till Erland

 

Maria L Larsson

Telefon: 010-225 45 76
Skicka e-post till Maria

Vattenskyddsområden, grundvatten

Brith-Lis Jacobsson
Telefon: 010-225 43 81
Skicka e-post till Brith-Lis

 

Frida Sandén

Telefon: 010-225 45 79

Skicka e-post till Frida

Vattenverksamhet - samråd

Tina Buckland,

Telefon: 010-225 43 77

Skicka e-post till Tina

 

Camilla Nordenberg,

Telefon: 010-225 43 59
Skicka e-post till Camilla

Vattenverksamhet - tillsyn


 

Emelie Sjöström

Telefon: 010-225 44 09

Skicka e-post till Emelie

Vindkraftverk (prövning o tillsyn)

Lena Clausén
Telefon: 010-225 43 78
Skicka e-post till Lena

 

Camilla Jonsson
Telefon: 010-225 43 84
Skicka e-post till Camilla

 

Leena Saedén

Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena

 

Karin Björnehall
Telefon: 010-225 44 12
Skicka e-post till Karin

 

Johanna Söderström

Telefon: 010-225 43 79

Skicka e-post till Johanna

Ytbehandling

Fredrik Lönneborg
Telefon: 010-225 44 04
Skicka e-post till Fredrik

 

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) samordnar de myndigheter som bedriver tillsyn. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet.

Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt