Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Stöd till dig som arbetar med tillsyn

Länsstyrelsen anordnar regelbundet vägledningsträffar inom olika områden för kommuner.

Inga datum är aktuella just nu.

Artskyddsfrågor, biotopskydd

Eva-Britt Olofsson

Auktorisation bilskrotare

Leena Saedén

Avfall, deponier

Fredrik Lönneborg, Theresia Marklund (tillsyn)

Avfallstransporter

Leena Saedén

Avloppsreningsverk

Jenny Nordvoll (tillsyn)

Bearbetningskoncessioner

Lena Clausén

Dammsäkerhet

Sofia Olsson (gruvdammar), Peder Lönneborg (kraftverksdammar)

Dispenser från deponeringsförbud

 

Ekonomiska säkerheter

Leena Saedén

Fiskodlingar

Leena Saedén

Flygplatser

Jenny Nordvoll (tillsyn)

Förbränningsanläggningar

 

Förorenade områden

Johanna Melin, Johanna Hedlund, Linnea Melin

Gruvor (tillsyn)

Theresia Marklund, Johanna Melin (tillsyn)

Husbehovstäkter

Erland Sköllerhorn, Leena Saedeén, Camilla Jonsson,

Hälsoskydd (tillsynsvägledning)

 

Kemikalietillstånd

Theresia Marklund

Markavvattning

Anna Lejon (prövning), Eva-Britt Olofsson

Miljöfarlig verksamhet -Tillståndsprövning miljöfarlig verksamhet

Ylva Ågren, Åsa Engman-Ölund, Tove Eriksson, Per Hansson, Brith-Lis Jacobsson, Emma Johansson, Tomas Rydström, mfl

Miljöfarlig verksamhet -Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Robert Erixon, Fredrik Lönneborg, Theresia Marklund, Johanna Melin, Sandra Nordlander, Jenny Nordvoll,

Nationell samordnare för förorenade områden

Klas Köhler

Natura2000 prövningar

Anna Lejon, Eva-Britt Olofsson

Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen

Ylva Ågren, Erland Sköllerhorn,

Samråd enligt 12 kap 6§ MB

Anna Lejon, Eva-Britt Olofsson, Camilla Jonsson, Erland Sköllerhorn, Leena Saedén,

Seveso

Linnea Melin, Åsa Engman-Ölund

SMP

Brith-Lis Jacobsson

Smältverk

Anna Pallin (tillsyn)

Tillsynsavgifter

Brith-Lis Jacobsson

Torvtäkter

Eva-Britt Olofsson, Leena Saedén

Trä- och massaindustri

Fredrik Lönneborg (tillsyn)

Täkter (prövning o tillsyn)

Camilla Jonsson, Erland Sköllerhorn, Maria Larsson, Leena Saedén

Vattenskyddsområden, grundvatten

Britt-Lis Jacobsson

Vattenverksamhet - samråd

Tina Buckland, Sofia Olsson, Camilla Nordenberg

Vattenverksamhet - tillsyn

Erik Gunnarsson, Ann-Sofie Lindberg, Emelie

Vindkraftverk (prövning o tillsyn)

Lena Clausén, Camilla, Jonsson, Leena Saedén

Ytbehandling

Fredrik Lönneborg (tillsyn)

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • förorenade områden
 • samråd inför husbehovstäkter
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi
 • stängselgenombrott.

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) samordnar de myndigheter som bedriver tillsyn. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet.

Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt