Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Var får du köra vattenskoter i Västerbotten?

Allmänna farleder i Västerbotten

Det är generellt tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt med vissa undantag. Farleder med undantag:

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Du kan söka dispens för att:

 • köra motorfordon på barmark eller på snötäckt mark
 • medföra vapen på terrängfordon
 • jaga från motorfordon

Regler för vapen på terrängfordon

Det är förbjudet att transportera vapen på terrängfordon enligt jaktförordningen.

I Västerbotten finns ett generellt undantag. Här får du transportera vapen klass 3 och 4 på snöskoter i terräng under vissa villkor.

Villkor för att medföra klass 3 och 4 vapen på terrängfordon

 • Transport av vapen på snöskoter får endast ske vid snöföre.
 • Gäller endast kulvapen och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen.
 • Gäller endast för transport av jaktvapen till och från jaktområde i Västerbotten.
 • Avståndet mellan farbar väg med bil, närmaste järnvägsstation eller annan anslutningsplats och område där jakten ska bedrivas ska vara minst 5 km enkel väg.
 • Transport får ske en gång per jaktdag. Snöskotern från inte användas för förflyttning mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakt får inte påbörjas närmare fordonet än 300 meter.
 • Vapnet ska förvaras oladdat under färd i väl tillslutet fodral samt nedpackat eller fastbundet. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska förvaras åtskilt från vapnet.
 • Vid färd till och från slutmålet får vapnet inte packas upp eller göras funktionsdugligt.

För transport av klass 1 och 2 vapen behöver du ansöka om dispens.

Dispens för terrängköring

Du får endast köra terränghjuling på skogsbilväg och snöskoter på oplogad skogsbilsväg om vägägaren godkänt detta. Då får du medföra vapen (alla klasser) på fordonet.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Skotertrafik förbjudet i vissa områden

Det är förbjudet att köra snöskoter i Björnlandets nationalpark och i vissa av länets naturreservat.

Reglering för skoterkörning i Västerbottens läns fjällområde (observera att led E8 i beslutet inte gäller)PDF

Kartor för terrängkörningsregleringPDF

Förbud från och med 5 maj – majförbudet

Skotertrafik på statens mark i fjällen, väster om odlingsgränsen, är förbjudet i Västerbottens län från och med 5 maj varje år.

Majförbudet gäller även vatten som i sin helhet ägs av staten. Undantaget är sjöarna:

 • Ransarn
 • Virisen
 • Överstjuktan
 • Stora Tjulträsket

För dig som är folkbokförd väster om odlingsgränsen finns också ett undantag. Du får köra på allmänna skoterleder och ta dig till vatten där du har fiskeupplåtelse.

Tillfälliga förbud att köra skoter

Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om tillfälliga förbud att köra skoter i områden och längs skoterleder med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. Besluten kungörs i lokaltidningen och här på Länsstyrelsens webbplats.

Karta över tillfälliga avstängningar (Skoterwebben)länk till annan webbplats

Aktuella tillfälliga förbud:

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på nyheter om aktuella skoteravstängningar. Du får uppdateringar via e-post.

Kontakt