Stöd till dig som är yrkesverksam

Här samlar vi informationsmaterial och exempel riktat till Västerbottens kommuner i arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Ta del av ett urval av åtgärder kring kommunikation och insatser som genomförts inom området Mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, med anledning av spridningen av covid-19. Urvalet ämnar inte förorda vissa exempel över andra och kan fungera som inspiration i arbetet.

Exempel på insatser som vänder sig till allmänheten

Se över befintlig information

Att se över information om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation på kommunernas webbplatser och i sociala medier, samt för kommunen och länet aktuella kontaktvägar dit kvinnor, barn och våldsutövande män kan vända sig för stöd är en insats som många kommuner vidtagit. Nedan följer exempel på skrivningar kring detta. Behöver informationen översättas på fler språk finns stöd för detta på www.infogeneratorn.selänk till annan webbplats.

Exempel Danderyds kommun

Danderyds kommunlänk till annan webbplats

Exempel Umeå kommun

Kampanjen Bry dig

Kampanjen Bry dig är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten samt Umeå- och Skellefteå kommun där omgivningen uppmuntras vara aktiva åskådare för att upptäcka våld. Detta blir extra viktigt när kvinnors och barns isolering ökar. På www.brydig.nulänk till annan webbplats finns samlad information om var du kan vända dig för hjälp, råd och stöd i Västerbotten. Använd gärna hemsidan samt filmerna för att sprida informationen.

Kvinnofridslinjen

Beställ kvinnofridslinjens affischer och stödkort (finns på flera språk) gratis på
Kvinnofridslinjens webbplatslänk till annan webbplats. Synliggör information om var den som är våldsutsatt eller som utövare av våld kan vända dig för stöd, på platser dit folk ändå måste ta sig. Exempelvis: matvarubutiker, mackar- och serviceställen, postutlämning, vårdcentralernas väntrum, offentliga toaletter och på anslagstavlor på de förskolor och
skolor som håller öppet.

Det finns även korta filmer om Kvinnofridslinjen (på flera språk)länk till annan webbplats att ladda hem och sprida. Filmerna kommer även på somaliska, arabiska, thai och spanska inom kort.

Exempel på insatser för arbetsgivare

Riskanalys inför hemarbete

Inom Folktandvården i Västernorrlandlänk till annan webbplats gjordes en riskanalys innan kanslipersonalen övergick till att jobba hemifrån pga covid-19. Olika typer av riskfaktorer kopplade till hemarbete togs upp. Utöver faktorer som ergonomi, social isolering och bristande motivation inkluderades även frågor om negativ psykosocial arbetsmiljö, till exempel om våld i nära relation. En lösning som beslutades var att hålla nära kontakt med chefen med dagliga avstämningar med videokonferens. Vid särskilda skäl finns också möjlighet att göra undantag från hemarbetet och arbeta från kontoret.

Rutiner för arbetsgivare om en medarbetare utsätts för våld

Länsstyrelserna har tagit fram ett stöddokument med riktlinjer för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relationer. Stöddokumentet ska ge chefer och medarbetare grundläggande vägledning vid bemötandet av personer som utsatt för våld, hot och/eller trakasserier i nära relation. Det är lättare att ställa frågan om våld om det finns tydliga rutiner. Stöddokumentet innehåller även konkreta råd till den som själv utsatts.

Norsjö kommun har bland annat valt att arbeta med dokumentet i sin verksamhet.

Stöddokument för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relationlänk till annan webbplats

Webbkurs om våld

En webbaserad kurs som ger en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till medarbetare inom socialtjänsten men kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på webbkursomvald.selänk till annan webbplats

Karlshamn har fattat beslut om att göra en digital utbildningssatsning för
förtroendevalda och allmänhet under pågående pandemi med hjälp av webbkurs mot våld.

Exempel från Karlshamns kommun på Nationellt centrum för Kvinnofrids webbplatslänk till annan webbplats

Ställ frågan om våld

Surahammars kommun har använt FREDA-kortfrågor för att ställa frågor om våld till alla som ansöker om stöd i kommunen. Här hittar du mer information om hur de gått till väga, samt en forskarintervju om just vikten av att upptäcka och undersöka ekonomiskt våld.

Exempel från Surahammars kommun på Nationellt centrum för Kvinnofrids webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt