Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen regelbundet redovisat hur det svenska samhället påverkats i varje län.

Alla 21 länsstyrelser har till och med den 28 februari 2023 regelbundet redovisat lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkat det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna har redovisat effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

 • migrationsrelaterade frågor
 • cybersäkerhet
 • desinformation
 • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
 • samhällets funktionalitet
 • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget har det funnits ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser. Det har samordnats av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet har sammanställt de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild. Lägesbilden har sammanfattat de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden har publicerats varannan vecka (udda veckor) fram till och med den 28 februari 2023.

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 28 februari 2023 Pdf, 204.3 kB.

Energisituationen

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd och prisnivåerna på el är höga. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Stöd i energibesparing

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Energimyndigheten ger tips och råd på hur allmänhet, företag och organisationer kan minska sin elanvändning.

Kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Prioritering vid elbrist i länet

I ett läge där delar av elnätet behöver kopplas bort på grund av kortsiktig elbrist behöver samhällsviktiga elanvändare prioriteras. Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare kallas styrel och syftar till att lindra samhällskonsekvenserna vid en bristsituation.

Länsstyrelsen leder och samordnar länets arbete med styrel. Vi sammanställer samhällsviktiga aktörers information, gör en sammanvägd rangordning av länets elledningar och skickar det färdigställda underlaget till Svenska Kraftnät och berörda elnätsföretag. I processen ger Länsstyrelsen stöd till länets aktörer och samråder med bland annat Energimyndigheten. Styrel bygger på att aktörerna har dialog med varandra för en gemensam prioritering av elanvändare.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är styrel?

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering. Varje kommun och län får genom processen styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

Styrel - film från Energimyndigheten på Youtube Länk till annan webbplats.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

I Energimyndighetens föreskrifter definieras samhällsviktig verksamhet enligt följande:

En verksamhet av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

Energimyndigheten har valt att inte peka ut vilka specifika verksamheter som anses vara samhällsviktiga vid styrelplanering eftersom centralt formulerade listor kan bli alltför styrande i lokala och regionala planeringsprocesser. Varje enskild organisation ska därför själv göra bedömning baserat på förordningens prioritetsklasser.

Som stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet finns MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Vad är samhällsviktig verksamhet? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ser prioritetsordningen ut vid en effektbrist?

Planeringen av styrel syftar till att, i den mån det går, fördela effekt till samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist.

Vid sammanställning ska prioritetsklasserna följa ordningen:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare.

Under hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska Kraftnät gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser Svenska Kraftnät att det kan handla om ett par timmar, men kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Länsstyrelsen Västerbotten har sammanställt informationsblad med samlad myndighetsinformation på olika språk som kan delas ut till nyanlända vid ankomst till länet.

Informationsblad på engelska Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad på ukrainska Pdf, 1001.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad på ryska Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetspolitiskt seminarium

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten bjuder in till digitala seminarium med fokus på det säkerhetspolitiska utmaningarna av Rysslands invasion av Ukraina. Seminarierna syftar till att skapa en djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar oss i Västerbotten och Norrbottens län idag och hur den kan tänkas påverka oss på sikt. Vi belyser även det civila försvarets roll och hur vi alla kan bidra för att stärka försvarsviljan i norrlänen.

Seminarierna riktar sig tillalla intresserade, men särskilt till dig som arbetar med frågor inom säkerhet och beredskap inom kommun, region, myndighet eller organisation i Västerbottens och Norrbottens län.

18 april klockan 13–14: Säkerhetspolitiskt seminarium: Hur skapar vi ett jämställt totalförsvar?

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Frågor och svar

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Alla hanterar oro på olika sätt. Krisinformation.se har samlat information till dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig gärna i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilligorganisationer på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi är alla en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Förbered dig för kris på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i bland annat bostadshus och industrifastigheter. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet av skyddsrummet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Länsstyrelsen har inget ansvar för skyddsrum.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp i Ukraina. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Regionalt samordningskansli

Länsstyrelsen Västerbotten