Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upplåta mark i fjällen och överta arrende

Vill du sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Byggnaden eller anläggningen får inte störa renskötseln. Du måste även begära att överta arrende.

Detta gäller för markupplåtelse på statens mark ovan odlingsgränsen:

 • Marken får endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Vi prövar upplåtelsen enligt 32 § rennäringslagen. Vi är restriktiva i vår bedömning.
 • Upplåts marken får du arrendera marken enligt Jordabalken. Exempel på olika typer av arrende är jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende. 
 • Ett arrendekontrakt upprättas där avgiften regleras. Avgiften beror på vad det är för typ av arrende samt storleken på byggnaden eller anläggningen.
 • När du arrenderar marken får du besittningsskydd.

I Västerbotten finns drygt 300 upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Rennäringen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Jordabalken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om markupplåtelse eller begär att överta arrende

 1. Fyll i ansökan om markupplåtelse på webben:
  Ansökan om markupplåtelse
  Fyll i begäran om att överta arrende på webben:
  Begäran om att överta arrende
 2. Om du inte laddar upp bilagorna i den digitala ansökan, skicka bilagor till vasterbotten@lanssstyrelsen.se

  Eller posta bilagorna till :
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Kontakt