Upplåta mark i fjällen och överta arrende

Vill du sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Byggnaden eller anläggningen får inte störa renskötseln. Du måste även begära att överta arrende.

Markupplåtelse på statens mark ovan odlingsgränsen

Detta gäller för markupplåtelsen:

 • Marken får endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Vi prövar upplåtelsen enligt 32 § rennäringslagenlänk till annan webbplats. Vi är restriktiva i vår bedömning.
 • Upplåts marken får du arrendera marken enligt Jordabalkenlänk till annan webbplats. Exempel på olika typer av arrende är jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende. 
 • Ett arrendekontrakt upprättas där avgiften regleras. Avgiften beror på vad det är för typ av arrende samt storleken på byggnaden eller anläggningen.
 • När du arrenderar marken får du besittningsskydd.

I Västerbotten finns drygt 300 upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Ansök om markupplåtelse eller begär att överta arrende

 1. Fyll i ansökan eller begäran:
  Ansökan om markupplåtelsePDF
  Begäran om att överta arrendePDF
 2. Skicka din ansökan digitalt till vasterbotten@lanssstyrelsen.se

  Eller posta ansökan till :
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Kontakt