Riksintressen i Västerbottens län

På denna sida hittar du riksintressen för Västerbotten.

Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB). Det finns två typer av riksintressen: de som centrala myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har pekat ut enligt 3 kap. MB, och de som riksdagen har beslutat om och som anges i 4 kap. MB.

De områden av riksintresse som centrala myndigheter har pekat ut enligt 3 kap. MB utgörs oftast av mindre områden med mer specifika värden. Riksintressen som regleras i 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och utnyttjandekaraktärDe områden som riksdagen pekat ut utgörs av stora geografiska områden som har höga natur- och kulturvärden. Enligt 4 kap. MB är även Natura 2000-områden av riksintresse.

Alla områden av riksintresse finns i Länsstyrelsens webb-GIS Västerbottenskartanlänk till annan webbplats.

Riksintressen som planeringsverktyg

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ska dock ges företräde före andra riksintressen.

En översyn av riksintressesystemet redovisades 2015: SOU 2015: 99 Planering och beslut för hållbar utveckling).länk till annan webbplats Det finns ännu inga uppgifter om vad som kommer hända med de förslag till förändringar som finns i utredningen.

I januari 2020 uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Översynen ska leda till en kraftig minskning av antalet områden och deras samlade areal. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2021.

Västerbottens riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken

Energiproduktion

Energimyndigheten pekade år 2013 ut områden som bedömts vara särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft som riksintressen.

Energimyndigheten arbetar i dagsläget med utpekande av områden av riksintresse för vattenkraft.

Planeringsunderlag

Utöver de karttjänster och underlag som listas längst ned på sidan finns även:

Utpekade områden för vindbruk i karttjänsten Vindbrukskollenlänk till annan webbplats

Riksintresset vindbruk på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Friluftsliv

Områden av riksintresse för friluftslivet pekas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha höga friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Riksintresseområdena reviderades senast 2016. Nedan finns riksintressebeskrivningar för de totalt 10 områdena av riksintresse för friluftslivet som finns i Västerbottens län:

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anläggningar för kommunikationer

I Västerbottens län finns vägar, järnvägar, terminaler, stationer, flygplatser, hamnar och farleder som har pekats ut som riksintresse för kommunikationer. Områden där det planeras en ny anläggning för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintressen. Det kan exempelvis handla om områden för en planerad väg eller järnväg men där den slutgiltiga dragningen ännu inte har fastställts. Det är Trafikverket som ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för kommunikationer.

Riksintresseområden på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Precisering av riksintresse för Umeå och Skellefteå flygplatser på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att peka ut kulturmiljöer av riksintresse. Kulturmiljöerna av riksintresse i Västerbottens län ska bidra till att ge en bild av såväl landets som länets historiska utveckling. De representerar olika tidsepoker med exempelvis forntidsmiljöer, kyrkplatser, äldre industrianläggningar och miljöer präglade av samisk kultur och av jordbruksnäringen. I Västerbotten finns 51 kulturmiljöer av riksintresse. En översyn av alla områden av riksintresse för kulturmiljövården pågår och görs kommunvis. Revidering av riksintresseområden i Nordmaling och Robertsfors gjordes 2019.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadens riksintressen - hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?länk till annan webbplats

Naturvård

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens län har Naturvårdsverket pekat ut 131 naturmiljöer av riksintresse. Riksintresseområdena för naturvård reviderades senast 2001.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beskrivning av riksintressen för naturvård i Västerbottens länPDF

Riksintresse för naturvård på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rennäring

Det finns stora områden i Västerbottens län som är utpekade som riksintressen för rennäringen. Det är Sametinget som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för rennäringen.

Det finns tre olika typer av riksintresseområden för rennäringen:

 • Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion (brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva och områden där samebyns viktigaste anläggningar finns.
 • Flyttleder - leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden.
 • Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse.

Riksintresseområden av betydelse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Om riksintresseområden för rennäringen kan komma att påverkas i den fysiska planering bör en tidig dialog föras med Länsstyrelsen, Sametinget och med berörda samebyar.

Sametinget pekade ut områden av riksintresse för rennäringen 2005 men en översyn och justering av rennäringens riksintresseområden pågår, bland annat som följd av den senare tids klimatförändringar som har påverkat rennäringens förutsättningar och markanvändning.

Riksinstresseområden för rennäring på Sametingets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Totalförsvaret

I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena pekas ut av Försvarsmakten och i vissa fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vissa av Totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet men många områden omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och kan därför inte redovisas öppet.

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som inte omfattas av sekretess:

 • Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.
 • Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.

Riksintressen för totalförsvaret på Försvarsmaktens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för vattenförsörjningen. År 2005 pekades länets första och hittills enda riksintresse för vattenförsörjning ut: Forslunda vattenverk i Umeå kommun.

Information om Forslunda dricksvattenanläggning på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar även för att peka ut områden av riksintresse för yrkesfisket. I Västerbottens län finns områden i kustbandet samt delar av Ume- och Vindelälven som pekats ut som områden av riksintresse för yrkesfisket.  

En översyn av riksintresset pågår. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetesn webbplats.

Information om riksintresse för yrkesfiske på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ämnen och material

Statens geoogiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för värdefulla ämnen och material. I Västerbottens län finns 23 områden av riksintresse för värdefulla ämnen och material.

Information om riksintressena för ämnen och material på SGU:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGU:s kartvisare för riksintressen för värdefulla ämnen och materiallänk till annan webbplats

Västerbottens riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Obrutet fjäll

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av dess karaktär som obrutna fjällområden.

Områdena är:

 • Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner
 • Artfjället i Storuman kommun
 • Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun
 • Frostviken-Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning i geodatakatalogenlänk till annan webbplats

Rörligt friluftsliv och turism

I Västerbottens län finns fyra områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet och turism. Dessa anges i lagtexten som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§ (obrutet fjäll).

 • Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör Storuman och Vilhelmina kommuner.
 • Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, Lycksele och Sorsele kommuner.

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Vattendrag

I Västerbottens län är dessa vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden utpekade som riksintressen:

 • Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och biflöden,
 • Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven
 • Lögdeälven
 • Öreälven
 • Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven
 • Sävarån
 • Malån biflöde till Skellefteälven
 • Byskeälven
 • Åbyälven

Den älvsträcka som är utpekad som riksintresse är:

 • Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i Umeälven

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Syftet med att skydda områden inom Natura 2000-nätverket är att bidra till ett gynnsam bevarandestatus för olika naturtyper och arter inom Sverige och EU. Områdena är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. I Västerbottens län finns 251 Natura 2000-områden.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt