Riksintressen i Västerbottens län

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB

Riksintressen behandlas i 3 och 4 kap. MB. I princip finns det två typer av riksintressen: de som riksdagen har beslutat om som behandlas i 4 kap. MB och de som centrala myndigheter ex. Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har beslutat om som behandlas i 3 kap. MB. De områden som riksdagen pekat ut utgörs av stora geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap. De områden som centrala myndigheter gör "anspråk" på utgörs oftast av mindre områden med specifika värden. Riksintressen som regleras i 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och utnyttjandekaraktär.

Riksintressen som planeringsverktyg

Riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ges dock företräde.

En översyn av "riksintressesystemet" i form av en statlig utredning har pågått en tid. Utredningens slutbetänkande (SOU 2015: 99 Planering och beslut för hållbar utveckling)länk till annan webbplats har redovisats till riksdag och regering. Den har också varit ute på remiss. Det finns ännu inga uppgifter om vilken genomslagskraft utredningens förslag kommer att få.

Västerbottens riksintressen enligt 3 kap MB

Energimyndigheten har pekat ut områden särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft som riksintresse.

Energimyndigheten arbetar i dagsläget med utpekande av områden av riksintresse för vattenkraft.

Planeringsunderlag

Utöver de karttjänster och underlag som listas längst ned på sidan finns även:

Utpekade områden för vindbruk i karttjänsten Vindbrukskollenlänk till annan webbplats

Riksintresset vindbruk på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Områden av riksintresse för friluftslivet pekas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. För att ett område ska vara ett riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Nedan finns riksintressebeskrivningar för de totalt 10 områdena av riksintresse för friluftslivet som finns i Västerbottens län:

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Västerbottens län är vissa vägar, järnvägar, terminaler, stationer, flygplatser, hamnar och farleder av riksintresse. Områden där det planeras en anläggning för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintresse. Det är Trafikverket som ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för kommunikationer.

Riksintresseområden på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Precisering av riksintresse för Umeå och Skellefteå flygplatser på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att peka ut områden med kulturmiljöer av riksintresse. Kulturmiljöerna av riksintresse i Västerbotten ska tillsammans ge en bild av landets och länets historiska utveckling. De representerar olika tidsepoker med exempelvis forntidsmiljöer, kyrkplatser, äldre industrianläggningar och miljöer präglade av samisk kultur och av jordbruksnäringen. I Västerbotten finns 51 kulturmiljöer av riksintresse.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Riksintressen för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadens riksintressen - hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?länk till annan webbplats

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens län har Naturvårdsverket gjort anspråk på 131 naturmiljöer av riksintresse.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beskrivning av riksintressen för naturvård i Västerbottens länPDF

Riksintresse för naturvård på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stora områden i Västerbottens län är av riksintresse för rennäringen. Det kan handla om till exempel betesmark, flyttleder och kalvningsområden. Det är Sametinget som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för rennäringen.

Det finns tre olika typer av riksintresseområden för rennäringen:

 • Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion (brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva och områden där samebyns viktigaste anläggningar finns.
 • Flyttleder - leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden.
 • Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse.

I fall utpkade riksintresseområden kan komma att beröras bör en tidig dialog föras med Länsstyrelsen som kan lyfta frågorna med Sametinget som ansvarig myndighet.

Sametinget arbetar i dagsläget med översyn och justering av rennäringens riksintresseområden, bland annat som följd av den senare tids klimatförändringar som har påverkat rennäringens förutsättningar och markanvändning.

Riksinstresseområden för rennäring på Sametingets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena pekas ut av Försvarsmakten och i förekommande fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Totalförsvarets riksintressen kan antingen redovisas öppet eller omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som kan redovisas öppet:

 • Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.
 • Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.

Utpekade riksintressen för totalförsvaret på Försvarsmaktens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för vattenförsörjningen. I Västerbottens län finns enbart ett riksintresse för vattenförsörjning: Forslunda vattenverk i Umeå kommun.

Information om Forslunda dricksvattenanläggning på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar även för att peka ut områden av riksintresse för yrkesfisket. I Västerbottens län finns några områden i kustbandet samt delar av Ume- och Vindelälven som pekats ut som områden av riksintresse för yrkesfisket.  

En översyn av riksintresset pågår. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetesn webbplats.

Information om riksintresse för yrkesfiske på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Västerbottens län har Statens geologiska undersökning (SGU) gjort anspråk på 23 riksintresseområden.

Information om riksintressena för ämnen och material på SGU:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens riksintressen enligt 4 kap MB

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av dess karaktär som obrutet fjällområde.

Områdena är:

 • Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner
 • Artfjället i Storuman kommun
 • Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun
 • Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län finns fyra områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet och turism. Dessa anges i lagtexten som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§ (obrutet fjäll).

 • Område 1: Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör Storuman och Vilhelmina kommuner.
 • Område 2: Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Område 3: Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Område 4: Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, Lycksele och Sorsele kommuner.

Riksintressen för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

I Västerbottens län är dessa vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden utpekade som riksintressen:

 • Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och biflöden,
 • Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven
 • Lögdeälven
 • Öreälven
 • Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven
 • Sävarån
 • Malån biflöde till Skellefteälven
 • Byskeälven
 • Åbyälven

Den älvsträcka som är utpekade som riksintresse är:

 • Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i Umeälven

Områden av riksintresse, Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Syftet med att skydda områden inom Natura 2000-nätverket är att bidra till ett gynnsam bevarandestatus olika naturtyper och arter inom Sverige och EU. Områdena är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden utgör riksintressen och berörs därmed av bestämmelser i 4 kap. miljöbalken. I Västerbottens län finns 251 Natura 2000-områden.

Områdenas läge och utbredning, Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt