Mellankommunala frågor i översiktsplanen

Enligt 2 kapitlet 3 § plan- och bygglagen så ska planläggning med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden främja en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens.

Kommunens arbete med översiktsplanen är ett bra tillfälle att identifiera och uppmärksamma frågor, utmaningar eller utvecklingsområden som kan behöva samordnas med andra kommuner eller med regionen. Under planprocessens gång bevakar Länsstyrelsen också att frågor rörande mark- och vattenanvändning som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

Rekommendationer för översiktsplanen

Förutsättningar

  • Uppmärksamma och beskriv de frågor där det finns fördelar med samverkan med andra kommuner eller med regionen. Det kan exempelvis handla om att uppmärksamma behov av samarbete i planering av infrastruktur och kollektivtrafik eller om att hantera frågor som rör påverkan på vattenkvalitet i vattendrag med avrinningsområden i flera kommuner. Det kan också handla om frågor kopplat till landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vindkraft, havsplanering och utveckling av besöksnäring, friluftsliv och bostadsbyggande.

Ställningstaganden

  • Redovisa hur kommunen tänker sig att samverkan med andra kommuner ska ske i frågor som är relevanta för den fysiska planeringen. Det kan exempelvis handla om att föreslå framtagande av gemensamma underlag och analyser. Det kan också handlar om att ta fram gemensamma plandokument tillsammans med andra kommuner. Om sådana behov har identifierats så kan det med fördel lyftas i den planeringsstrategi som kommunen ska ta fram vart fjärde år

Planeringsunderlag

Som planeringsunderlag rekommenderas Boverkets rapport "Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplaneringlänk till annan webbplats" samt SKL:s rapport "Vägar till samarbetelänk till annan webbplats".

Även den regionala utvecklingsstrateginlänk till annan webbplats som tagits fram av Region Västerbotten kan användas som underlag och utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen. En ny regional utvecklingsstrategi är under framtagande och ska antas under 2020. I arbetet med den nya strategin har ett flertal underlaglänk till annan webbplats tagits fram som i sin tur kan användas som underlag även i översiktsplaneringen.

Kontakt