Mellankommunal samordning i översiktsplanen

Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden och i det sammanhanget är det också viktigt att beakta mellankommunala intressen.

Mellankommunal samordning kan exempelvis röra frågor kopplad till hantering av riksintressen, känsliga naturmiljöer, transportleder för farligt gods, vindkraft, dricksvattenförsörjning och miljökvalitetsnormer för vatten. Under planprocessens gång ska Länsstyrelsen bevaka att frågor rörande mark- och vattenanvändning som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

Utöver detta finns behov av samordnade planeringsinsatser inom en rad utvecklingsfrågor kopplad till regional tillväxt exempelvis satsningar inom infrastruktur, kultur- och friluftsupplevelser eller bostads- och arbetsmarknaden. Inte minst för att öka regionens attraktionskraft. Som planeringsunderlag kan Boverkets rapport "Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplaneringPDF" rekommenderas samt SKL:s rapport "Vägar till samverkanPDF".

Även planering för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" kan i vissa fall behöva samordnas över kommungränserna. På samma sätt som kommunens bostadsförsörjning kan behöva samordnas med närliggande kommuner. I 3§ lag om kommuners bostadsförsörjningsansvarlänk till annan webbplats finns också särskilda krav på mellankommunal samordning vad gäller riktlinjer för bostadsförsörjning. För kustkommunerna kan samordningsvinster uppnås i samband med planering av havsmiljön.

Kontakt