Riksintressen i översiktsplanen

Områden med särskilda värden och kvaliteter som har bedömts vara av nationell betydelse kan pekas ut som riksintressen. Av översiktsplanen ska det framgå hur de riksintressen som finns i kommunen ska tillgodoses.

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan skada de värden eller kvaliteter som har legat till grund för utpekandet. Riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 3 kapitel kan både ha bevarandevärden och värden eller kvaliteter som gör dem lämpliga för en särskild användning eller exploatering. Riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 4 kapitel har bevarandevärden som har sin grund i deras natur- och kulturvärden.

Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel är anspråk

Till skillnad från de riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 4 kapitel så ska riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 3 kapitel betraktas som anspråk. Ett riskintresseanspråk enligt 3 kapitlet är därför inte rättsverkande utan är en bedömning som gjorts av den myndighet som har pekat ut riksintresset. Myndigheters riksintresseanspråk är relativt varaktiga, men kan ändras över tid. Det är först vid en eventuell prövning om ändrad markanvändning som det avgörs om ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas inte av att ett område pekas ut som riksintresse.

Det är prövningsmyndigheten i det enskilda fallet som gör en bedömning av riksintresset och hur det påverkas av olika åtgärder. Vid prövningen utgör kommunens ställningstagande till riksintresset i översiktsplanen ett centralt underlag.

Rekommendationer för översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunens syn på hur riksintressena ska tillgodoses framgå. Det innebär att kommunen ska redovisa om och hur åtgärder, riktlinjer och strategier i översiktsplanen kan komma att påverka riksintressen i efterföljande planering och ärendehantering. I översiktsplanen har kommunen också, i dialog med länsstyrelsen, möjlighet att göra en egen bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd. I det fall kommunen och länsstyrelsen inte är överens om hur riks­intresset ska tillgodoses ska det framgå tydligt i den antagna översiktsplanen.

Förutsättningar

  • Redovisa riksintressenas utbredning i en eller flera kartor.
  • Beskriv de centrala värdena i de riskintresseområden som berörs, direkt eller indirekt, av ställningstaganden eller riktlinjer i översiktsplanen.

Ställningstaganden

  • Beskriv om och hur den i översiktsplanen föreslagna mark- och vattenanvändningen påverkar berörda riksintressens värde och hur eventuell risk för negativ påverkan kan undvikas.
  • Formulera förhållningssätt eller riktlinjer för efterföljande planering eller andra ärenden i områden där det finns riksintressen.
  • Gör avvägningar om motstridiga riksintressen överlappar varandra. Riksintressen som bäst främjar en långsiktigt hållbar hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. I det fall ett område eller del av område behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarets intressen ges företräde. Ställningstaganden om riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel får inte strida mot beslut om riksintressen enligt bestämmelserna i 4 kapitlet.
  • Om kommunen bedömer att hela eller delar av ett område av riksintresse har förlorat sitt värde ska det motiveras tydligt i översiktsplanen så att det kan ingå som underlag vid senare prövning.
  • Ge förslag på åtgärder som kan bidra till att utveckla ett riksintresse som har särskild utvecklingspotential. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder inom eller i anslutning till områden av riksintresse för friluftslivet, naturvård eller kulturmiljövård som kan göra dem mer tillgängliga och öka upplevelsevärden för både kommunens invånare och besökare.

Planeringsunderlag

Information om riksintressenas utbredning och värdebeskrivningar hittar du på Riksintressen i Västerbottens län.länk till annan webbplats

Fler planeringsunderlag kopplat till riksintressen finns i Planeringskatalogenlänk till annan webbplats. Välj Riksintressen 3 kap MB eller Riksintressen 4 kap MB under Planeringsstatus.

Kontakt