Riksintressen i översiktsplanen

Områden med särskilda värden och kvaliteter som har bedömts vara av nationell betydelse kan pekas ut som riksintressen. Av översiktsplanen ska det framgå hur de riksintressen som finns i kommunen ska tillgodoses.

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan skada de värden eller kvaliteter som har legat till grund för utpekandet. Riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 3 kapitel kan både ha bevarandevärden och värden eller kvaliteter som gör dem lämpliga för en särskild användning eller exploatering. Riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 4 kapitel har bevarandevärden som har sin grund i deras natur- och kulturvärden.

Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel är anspråk

Till skillnad från de riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 4 kapitel så ska riksintressen som pekats ut enligt miljöbalkens 3 kapitel betraktas som anspråk. Ett riskintresseanspråk enligt 3 kapitlet är därför inte rättsverkande utan är en bedömning som gjorts av den myndighet som har pekat ut riksintresset. Myndigheters riksintresseanspråk är relativt varaktiga, men kan ändras över tid. Det är först vid en eventuell prövning om ändrad markanvändning som det avgörs om ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas inte av att ett område pekas ut som riksintresse.

Det är prövningsmyndigheten i det enskilda fallet som gör en bedömning av riksintresset och hur det påverkas av olika åtgärder. Vid prövningen utgör kommunens ställningstagande till riksintresset i översiktsplanen ett centralt underlag.

Avvägningar och ställningstaganden i översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunens syn på hur riksintressena ska tillgodoses framgå. Det innebär att kommunen ska redovisa om och hur åtgärder, riktlinjer och strategier i översiktsplanen kan komma att påverka riksintressen i efterföljande planering och ärendehantering. I översiktsplanen har kommunen också, i dialog med länsstyrelsen, möjlighet att göra en egen bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd. I det fall kommunen och länsstyrelsen inte är överens om hur riks­intresset ska tillgodoses ska det framgå tydligt i den antagna översiktsplanen.

Nedanstående ska särskilt uppmärksammas i översiktsplanen:

  • Om ett riksintresseområde berörs, direkt eller indirekt, av ställningstaganden eller riktlinjer i översiktsplanen, så ska områdets centrala värden beskrivas. Översiktsplanens påverkan på riksintressets värde och en beskrivning av hur eventuell risk för negativ påverkan kan undvikas ska också göras. Förhållningssätt eller riktlinjer som har betydelse för efterföljande hantering av olika ärenden som kan påverka riksintresset ska också framgå av översiktsplanen.
  • Om flera riksintressen överlappar varandra och bedöms vara motstridiga måste kommunen göra en avvägning. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, ska prioriteras. I det fall området eller en del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Ställningstaganden om riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. får inte strida mot beslut om riksintressen enligt bestämmelserna i 4 kap.
  • Om kommunen anser att hela eller delar av ett område har för­lorat sitt värde som riksin­tresse så ska det tydligt framgå i översiktsplanen. Det är av stor vikt att kommunen motiverar varför ett område har förlorat de värden som legat till grund för att det pekats ut som riksintresse så att det kan ingå som underlag vid senare prövning.
  • Om kommunen anser att ett riksintresseområde har särskild utvecklingspotential kan det med fördel lyftas som en del av översiktsplanens utvecklingsstrategi. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av åtgärder inom eller i anslutning till områden av riksintresse för friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård som kan göra dem mer tillgängliga och öka upplevelsevärden för såväl invånare som besökare.

Redovisning i karta

De riksintressen som finns i kommunen ska redovisas i en eller flera kartor i översiktsplanen. För att översiktsplanen ska vara lätt att läsa och förstå och för att underlätta efterföljande ärendehantering bör riksintressenas geografiska läge i förhållande till den planerade mark- och vattenanvändning framgå tydligt av plankarta eller kart-illustration. Det bör också framgå att myndigheternas riksintresseanspråk kan ändras över tid.

Planeringsunderlag

Information om riksintressenas utbredning och värdebeskrivningar hittar du på Riksintressen i Västerbottens län.

Fler planeringsunderlag kopplat till riksintressen finns i Planeringskatalogenlänk till annan webbplats. Sök på riksintressen som fritextsökning.

Kontakt