Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

 • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
 • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
 • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
 • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län

I nio av länets 15 kommuner råder underskott på bostäder. Läget har i ett länsperspektiv förbättras något under de senaste åren, men bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Kommunerna är sammantaget förvissade om att läget kommer att vara förbättrat om tre år då flera kommuner förväntar sig ha en bostadsmarknad i balans.

 • Med en minskande och åldrande befolkning finns det stora utmaningar för länets kommuner hur de ska klara bostadsförsörjningen. Detta påverkar särskilt de mindre kommunerna där personer i arbetsför ålder i allt större grad flyttar från kommunerna. Kostnaderna för kommuner när det gäller hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningar ökar och det behöver hittas alternativ på bostadsmarknaden för äldre personer som bor långt ifrån service och i en bostad som fungerar dåligt för den som har nedsatt rörlighet
 • De bostäder som det finns störst behov av är medelstora hyresrätter samt stora bostäder med äganderätt.
 • Antalet lediga lägenheter är mycket lågt i allmännyttans bestånd och antalet minskar dessutom. Minskningen beror framförallt på att allmännyttiga lägenheter säljs ut och den nyproduktion som de allmännyttiga bolagen står för inte väger upp utförsäljningen.

 • Av svaren i årets bostadsmarknadsenkät framkommer att kommunerna förväntar sig att betydligt färre lägenheter kommer att påbörjas under 2019 och 2020 än tidigare år. De flesta av de bostäder som väntas påbörjas under kommande år kommer att byggas i länets kustkommuner.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län 2019

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län 2018

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

 • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
 • Yttra sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
 • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Läs mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

 • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
 • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Kontakt