Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

  • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
  • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
  • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
  • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län

Västerbotten är ett län med både medelstora städer, mindre orter, landsbygder och glesbygd. Människorna som lever här bor i alltifrån små lägenheter mitt i centrum till större gårdar längs enskilda vägar. Bostadsmarknaden behöver ha en variation och en rörelse för att människor ska hitta lämpliga boenden vid olika skeden i livet. Länets kommuner uppger att det finns utmaningar på bostadsmarknaden. Samtidigt som det finns brist på bostäder i vissa kommuner finns det ett överskott i andra och i vissa fall beslutar kommunen om att riva flerbostadshus.


Enligt svaren på årets bostadsmarknadsenkät är det åtta kommuner som bedömer att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet. I förra årets analys konstaterade Länsstyrelsen att antalet kommuner som bedömt att det är brist på bostäder har minskat varje år från 2016 fram till 2020. Under 2021 bröts den trenden och antalet kommuner som bedömer att det finns ett underskott ökade. I år ökar antalet ytterligare. Det är framförallt i länets östra delar som kommunerna uppger att det finns ett generellt underskott av bostäder. Umeå och Skellefteå och dess kranskommuner samt Lycksele uppger att det är bostadsbrist i kommunen som helhet. Flera av fjällkommunerna uppger att det råder bostadsbrist i kommunens övriga delar vilket ofta är förknippat med hög efterfrågan på fritidsbostäder i turistorter i fjällen något som innebär svårigheter för personer som söker permanentboende.


Bostadsbyggandet i länet sjönk under 2019 och 2020 till följd av minskat byggande i Umeå kommun. Det har nu åter vänt och ökar under 2021. Umeå kommun står för majoriteten av byggandet i länet men även i Skellefteå kommun byggs fler bostäder än på många år. Framförallt är det på grund av den stora industriboomen i norra delarna av länet som utvecklingen i Skellefteå är så positiv. Antal påbörjade lägenheter har skjutit i höjden i år. Under 2021 påbörjades över 2 700 lägenheter det är ungefär 1 500 fler än under 2020 och ca 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna under åren 2015 och 2017.


Utvecklingen av priser på bostadsrätter och småhus fortsätter att gå upp i länet. Priserna i Skellefteå fortsätter att öka kraftigt samtidigt som även Umeås bostadsmarknad är stark med fortsatt uppgång. Den sista tiden har dock oro för räntehöjningar börjat få effekter på försäljningar av bostäder.


Vad som händer nu till följd av det ekonomiska läget med inflation och höjda boräntor, situationen i Ukraina och svårigheter med materielleveranser för byggbranschen är frågan. Vi ser redan nyheter om sjunkande bostadspriser i Sverige. Det återstår att se hur utvecklingen fortgår i länet under året.

Bostadsmarknadsanalys 2022 för Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
  • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning (handbok) på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Kommunala bostadsbolag lämnar uppgifter om värdeöverföringar

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

  • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
  • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Uppdrag att motverka vräkning av barnfamiljer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att stötta kommunerna i att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Kontakt