Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

 • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
 • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
 • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
 • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län

Den gröna omställningen pågår i norra Sverige samtidigt som oro i omvärlden ger effekter som inflation, stigande räntor och svajiga bostadspriser. Detta skapar ett särskilt utmanade läge i Västerbottens län där bostadsbyggandet behöver öka för att möta industrins behov av arbetskraft. Flera aktörer drar nu i handbromsen på grund av det ekonomiska läget. Eva Nordström, regeringens tidigare samordnare för hållbart samhällsbyggnade i Norrbottens och Västerbottens län varnar för en situation med fly-in och fly-out om inte behovet av bostäder och attraktiva samhällen tillgodoses. Det är en utveckling som inte är önskvärd och som behöver motverkas.

Enligt svaren på årets bostadsmarknadsenkät är det fem kommuner som bedömer att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Nio av länets kommuner uppger att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet, det är framförallt kustkommunerna som uppger detta.

I länets fjällkommuner råder en speciell situation med balans eller överskott i centralorterna och hög efterfrågan och därmed underskott av bostäder och höga bostadspriser i fjällorterna. Det är positivt att flera orter i fjällvärlden är föremål för investeringar i både besöksnäring och i bostadsbyggande. Samtidigt medför utvecklingen ett antal utmaningar kopplat både till bostadsförsörjning och till planering och finansiering av kommunal service.

Fler kommuner än tidigare lyfter i årets bostadsmarknadsenkät att låga bostadspriser som skapar svårigheter för både privatpersoner och byggaktörer att få lån är det största hindret för ökat bostadsbyggande i länet. Länsstyrelsen har låtit ta fram en analys av länets hushålls köpkraft och efterfrågan på bostäder. Analysen visar att det finns en ouppfylld efterfrågan på mindre lägenheter och att det de kommande åren även finns en efterfrågan på dyrare småhus och bostadsrätter. Det är i Umeå och Skellefteå som efterfrågan är störst och också där som det bedöms finnas förutsättningar för att bygga. Även i de mindre kommunerna finns en efterfrågan men den är svårare att uppfylla.

Trots omvärldsläget byggs det mer lägenheter än vad det har gjorts på mycket länge i Skellefteå och antalet färdigställda lägenheter 2022 är tre gånger så många som de senaste åren. I Umeå ökar också färdigställandet av lägenheter men nivåerna når ändå inte de höga nivåer som kommunen hade 2015-2018. I länets mindre kommuner byggs det få nya bostäder samtidigt som ett par kommuner uppger att det finns behov av andra typer av bostäder än det som finns på marknaden och att de naturliga flyttkedjorna inte kommer till stånd. Det investeringsstöd som togs bort vid ett beslut i december 2021 var många gånger avgörande för att det skulle vara möjligt för nyproduktion på de svagare bostadsmarknaderna. För att inte byggandet ska avstanna i det viktiga skede länet befinner sig i nu anser Länsstyrelsen att någon form av insatser behöver göras.

Bostadsmarknadsanalys 2023 för Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

 • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
 • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
 • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Handbok Planering för bostadsförsörjning, Boverket Länk till annan webbplats.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Kommunala bostadsbolag lämnar uppgifter om värdeöverföringar

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

 • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
 • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna har uppdrag av regeringen att stötta kommunerna i att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett filmat utbildningsmaterial till berörda aktörer om det vräkningsförebyggande arbetet. Materialet är till för att sprida information och kunskap och för att hjälpa kommunerna.

Materialet består av sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Det finns även ett metodstöd i tryckt format som länsstyrelserna har tagit fram i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", pdf Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna har ett uppdrag att förebygga hemlöshet genom att stödja kommunernas arbete inom detta område. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Dessutom ska vi hjälpa kommunerna att uppmärksamma och stötta grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Uppdraget är en del av regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026. Strategin har fyra mål:

 • Hemlöshet ska förebyggas.
 • Ingen ska bo eller leva på gatan.
 • Metoden Bostad först bör införas nationellt.
 • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026, pdf Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss