Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med länets aktörer för att på lång sikt skapa uthållighet i samhället. Landets 21 länsstyrelser har fått flera uppdrag från regeringen med anledning av pandemin.

Vi har regelbundet regional samverkan med berörda aktörer i länet och avstämningar med Region Västerbotten. Länsstyrelsen deltar även i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB Länk till annan webbplats.) nationella samverkansforum.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Uppdrag att bistå regionerna vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19

I uppdraget ingår att:

  • bistå regionerna i arbetet med att förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 så att vaccineringen kan starta så snart som möjligt genom att till exempel bistå vid logistikhantering,
  • skyndsamt ta initiativ till att andra praktiska frågor för att genomföra vaccination identifieras och föra en dialog med berörda aktörer om möjliga lösningar,
  • baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmanheten kring vaccinet, vaccinationsprocessen och vart den enskilde kan vända sig for att bli vaccinerad samt vilka riktinjer som gäller för denna vaccinationsverksamhet, samt
  • där det ar relevant samordna kommunikationen om vaccineringen med
    den kommunikation om pandemin som pågar nationellt och regionalt.

Uppdrag att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras. Uppdraget ska ske i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB samt i dialog med SKR. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Smittskydd på serveringsställen – Stöd, råd och vägledning

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 maj 2021. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning kring restaurangverksamhet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Smittskydd på serveringsställen

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19.

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Länk till annan webbplats.

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. Länets kommuner och Region Värmland beställer den skyddsutrustning de behöver genom sina normala kanaler i första hand. Länsstyrelsens roll är att samordna eventuella kvarstående akuta behov. Länsstyrelsen förmedlar akuta behov av material till Socialstyrelsen, som beslutar om eventuell leverans.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats.

Bidra med skyddsutrustning till vården

Kontakt