Information till företagare med anledning av coronaviruset

Här hittar du samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som är företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen Västerbotten är en beredskapsmyndighet och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Västerbotten, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Landshövding och länsråd har träffat representanter för företagarorganisationerna Svenskt näringsliv, Företagarna, Handelskammaren och LRF i ett diskussionsmöte. Arbetsförmedlingen deltog också. Vid mötet delades information om läget för länets företag, liksom situationen med varsel och permitteringar. Länsstyrelsen har också digitalt träffat representanter för alla länets kommuner, Region Västerbotten, ALMI och Arbetsförmedlingenom läget för länets näringsliv. Alla kommuner, utom en, deltog vid mötet.

Tillfälliga åtgärder från Länsstyrelsen

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i länet. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

  • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel, telefon 010-225 40 00. Du kan också skicka e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se
  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Vissa tillsynsbesök kan vara helt rimliga att skjuta på emedan andra är mer tidskritiska. Kontakta din handläggare på Länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på. Vår strävan är dock, liksom i all myndighetsutövning, att uppfylla förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och att vara så tillmötesgående mot verksamhetsutövare som lag och förordning tillåter.
  • Snabbare betalning från Länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. Länsstyrelsen Västerbotten betalar attesterade fakturorna omgående och väntar inte till förfallodagen. Vid frågor kan du kontakta oss via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se
  • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet när regelverket är på plats.
    Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
  • Fältkontroll av jordbrukarstöden sker utan fysiska möten. Vi genomför våra kontroller i fält annorlunda år som detta.

Kontakt