Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lodjur. För jakten finns särskilda regler. Licensjakt genomförs för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Skyddsjakt beslutas i förebyggande syfte,

Skyddsjakt i Blaikfjällsområdet (Vilhelmina södra sameby) försenad

Skyddsjakten på lodjur i Blaikfjällsområdet startar inte som planerat 13 november. Beslutet är överklagat.

Länsstyrelsen kommer att meddela när jakten kan starta, vilket eventuellt blir i början av december. Aktuell information om jakten kommer även att finnas på Länsstyrelsens telefonsvarare på telefonnummer 010-225 41 15.

Beslut om skyddsjakt i BlaikfjällsområdetPDF

Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter stora rovdjur till länsstyrelserna. I Västerbottens län får Länsstyrelsen enligt nuvarande delegering fatta beslut om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Möjligheten att besluta om skyddsjakt på kungsörn ligger kvar på Naturvårdsverket.

Det finns två olika typer av skyddsjakt, skyddsjakt på en specifik skadegörande individ eller skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att man vet vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar väldigt stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.

Skyddsjakt - Skadegörande individPDF (PDF)

Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas i sådana fall där risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen.

Länsstyrelsen har också möjlighet att fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas. Hösten 2012 beslutades till exempel om skyddsjakt på tio lodjur på eget initiativ.

Skyddsjakt - Förebyggande syftePDF (PDF)

Förutsättningar för skyddsjakt

När en ansökan om skyddsjakt kommer in till Länsstyrelsen behandlas den så snart som möjligt. I de allra flesta fall samma dag när det är frågan om en pågående skadebild. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda.

 • Allvarlig skada har uppkommit och riskerar att fortsätta eller om allvarlig skada riskerar att uppstå.
 • Förebyggande åtgärder har genomförts men problem kvarstår.
 • Ingen annan lämplig lösning finns.
 • Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av, eller möjligheten att nå, gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.

Vilka får utföra jakten?

Länsstyrelsen utser jaktledare i samråd med den som har beviljats skyddsjakten. Jaktledaren utser, i samråd med Länsstyrelsen, de som ska delta i jakten. En skyddsjakt är alltså ingen allmän jakt där vem som helst får gå ut och jaga djuret i fråga. Länsstyrelsen kan besluta om att den som genomför en skyddsjakt får jaga på annans jaktområde. Det betraktas dock som positivt om den som har fått tillstånd till skyddsjakt och de lokala jägarna i området kan samverka.

När ett djur har fällts

När ett djur har fällts vid en skyddsjakt genomförs en platsbesiktning samt besiktning av djuret. Djuret tillfaller staten och tas om hand av polisen, som i sin tur skickar det för obduktion till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Aktuellt delegeringsbeslutPDF

Riktlinjer för skyddsjaktPDF

Grunderna för skyddsjaktPDF

Skyddsjakt - Skadegörande individPDF

Skyddsjakt - Förebyggande syftePDF

Licensjakten 2019 är avslutad

Årets licensjakt pågick 1–6 mars i två områden där 16 djur fick fällas. Jakten gick mycket fort och totalt fälldes 17 djur efter en överskjutning, tio hanar och sju honor.

Kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå var undantagna från jakten eftersom lodjuren är få i denna del av länet. 

Jaktområden 2019:

 • Västra området, 9 tilldelade lodjur
  Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea
 • Sydöstra området, 7 tilldelade lodjur
  Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Du måste anmäla fällt eller påskjutet lodjur till Länsstyrelsen. Anmäl på telefon 010- 225 41 15.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för licensjakten 2019

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut om licensjakt på lodjur för 2019PDF

Kort om reglerna:

 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna.
 • Hund får användas vid jakt.
 • Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten. Ska fälla användas finns särskilda villkor och fällan ska anmälas till Länsstyrelsen.
 • Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Vi påminner om regler för att medföra vapen på terrängfordon.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig

Linda Backlund

Rovdjurshandläggare