Jakt på allmänt vatten

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman.

Vilka får tillstånd?

I första hand är det du som är fast bosatt i skärgården eller vid kusten som kan få tillstånd. Du ska ha erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i området. Du kan få tillstånd för tre år.

Skicka ansökan

  • Ansökan ska innehålla dina personuppgifter.
  • Ansökan prövas efter att avgiften på 1350 kronor betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5050-8738.

Skicka ansökan till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Naturvårdsenheten
901 86 Umeå

Allmänt vatten

Rätten att jaga på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar, exempelvis Vänern och Vättern. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Kartor över allmänt vatten

Här hittar du kartor med gränser som anger vad som är allmänt vatten. Gränserna är ingen exakt angiven gräns i verkligheten, utan ska ses som en grafisk presentation som försöker ta hänsyn till gällande regler. Det är i slutändan jägaren som på plats måste avgöra om strandvattenregeln, enklavregeln och kilometerregeln är uppfyllda och att det jagas på lovligt vatten. OBS! Kartorna innehåller felaktigheter.

Karta 1PDF

Karta 2PDF

Karta 3PDF

Karta 4PDF

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor