Bäverjakt

Bäver kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Den allmänna jakttiden på bäver i Västerbottens län är 1 oktober–15 maj.

Om skyddsjakt behövs under annan tid måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Vid ansökan om skyddsjakt måste du kunna visa att ett tillstånd behövs. Till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Fångst med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod och Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän. Länsstyrelsen utser fångstman. Behörigheten gäller enbart vid skyddsjakt som Länsstyrelsen gett tillstånd till.

Förstöra bäverhydda eller damm

Mellan 1 september och 30 april får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd lämnas bara om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Länsstyrelsen tillåter vanligtvis inte att sprängmedel används för att förstöra boplats eller damm. Sprängning i vattendrag eller i närheten vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan särskillt tillstånd.

Tillstånd för vattenversamhet

En ansökan om skyddsjakt eller rivning av damm ska göras skriftligt. Den ska innehålla kontaktuppgifter, fastighetsbetckning, gärna karta samt en motviering till behovet av åtgärd. Bifoga gärna foton på damm.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Naturvårdsenheten
901 86 Umeå

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor