Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider 2018–2019

Licensområden och älgskötselområden

Jakt är tillåten:

3 september–25 september 2018
8 oktober 2018–31 januari 2019

Oregistrerade områden

Jakt är tillåten på årskalv:

3 september–7 september 2018.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Avgift

Avgiften för varje fällt vuxet djur är 400 kronor samt 100 kronor per kalv i statlig avgift.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Besiktningsintyg för otjänlig älg.docx 278.3 kB 2018-11-23 09.38
Besiktningsintyg för otjänlig älg.pdf 119 kB 2018-11-23 09.38
Instruktion för viltbesiktare.pdf 488.5 kB 2018-11-23 09.38

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om fem älgförvaltningsområden i länet.I de olika områdena ingår följande kommuner:

Nordvästra området: Sorsele och Malå.
Mellersta området: Storuman och Lycksele.
Sydvästra området: Vilhelmina, Dorotea och Åsele.
Nordöstra området: Skellefteå, Norsjö och Robertsfors.
Sydöstra området: Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Arealkrav för licensområde (gäller från och med 2017):

800 ha - Nordvästra ÄFO
(Sorsele och Malå kommun)

700 ha - Mellersta ÄFO
(Storuman och Lycksele kommun)

600 ha - Sydvästra ÄFO
(Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommun)

300 ha - Sydöstra ÄFO
(Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun)

250 ha - Nordöstra ÄFO
(Norsjö, Robertsfors och Skellefteå kommun)

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Söker du information om älgjakt på statens mark i fjällen?

Regler och information om älgjakt på statens mark

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

 


Ledamöter och roller i Viltförvaltningsdelegationen.


Ordinarie

Ersättare

Förtorendevald

Isak From (S)

Runar Frohm (S)

Förtorendevald

Veronica Berg (S)

Josefina Skrek (S)

Förtorendevald

Lennart Gustavsson (V)

Lilian Tegnander (L)

Förtorendevald

Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M)

Roland Sjögren (KD)

Förtorendevald

Åke Sandström (C)


Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Tommy Nilsson - Polisen

Joacim Lundqvist - Polisen

Representerar jakt- och viltvårdsintresset

K-G Abrahamsson - SJF

Solveig Larsson - JRF

Representerar naturvårdsintresset

Krister Persson - Svenska rovdjursföreningen

Stig-Olov Holm

Representerar friluftsintresset

Per-Olov Nyberg

Rune G Åkerlund

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Jan Engström - LRF

Mats Ängquist

Representerar lokalt näringsliv och turism

Caroline Löfström

Christopher Storm

Representerer skogsnäringen

Lars Johansson - Holmen skog

Mikael Widerlund

Representerar yrkesfisket

Sture Tjernberg

Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen

Torkel Stinnerbom

Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget

Martina Stinnerbom

Ola Emanuelsson

Representerar naturvårdsintresset

Christian Emilsson

Ingen ännu utsedd

 

Representerar Naturturism

Ingen ännu utsedd

Ingen ännu utsedd

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor